Monitoring pracy PSR w województwie zachodniopomorskim

Planowane działania Towarzystwo wdrażać będzie od czerwca 2010 do sierpnia 2011 w oparciu o program dotacyjny „Demokracja w działaniu” prowadzony przez Fundacje im. Stefana Batorego. Projekt zyskał poparcie Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi. Uzyskaliśmy również pozytywne opinie o projekcie od dwóch polskich  organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia oraz Fundacja Nasza Ziemia) działających na polu międzynarodowym, także w aspekcie dążenia do zrównoważonego gospodarowania wodami.
    Istotą wdrażanego przez nasze Towarzystwo projektu jest roczny monitoring działań PSR w województwie zachodniopomorskim jako jednostki odpowiedzialnej za prawidłowe użytkowanie zasobów wód i zwalczanie kłusownictwa rybackiego oraz sporządzenie raportu z monitoringu celem poprawy obecnej sytuacji.  Projekt dąży do wzmocnienia przestrzegania ochrony szlachetnych gatunków naszej rodzimej ichtiofauny,  oraz do zaktywizowania lokalnych władz i instytucji kompetentnych oraz społeczności do zwalczania kłusownictwa rybackiego na naszych wodach. Podnosi również aspekt uwrażliwienia społeczeństwa na problem ochrony przyrody, jako elementu rodzimego dziedzictwa narodowego, za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni.
Efektem końcowym projektu będzie publikacja - raport z przeprowadzonych działań, zawierający analizę obecnej sytuacji oraz wypracowane wspólnie z PSR metody mające uzdrowić sytuację – poprawić efektywność zwalczania kłusownictwa.
    Naczelna ideą wdrażanego programu jest walka z kłusownictwem rybackim, jako głównym elementem niszczenia i dewastacji rodzimych ekosystemów wodnych, poprzez nadzór oraz koordynację działań jedynej formacji powołanej do walki z tym procederem, tj. Państwową Strażą Rybacką. Obserwacje potwierdzone badaniami wskazują jednoznacznie, że Państwowa Straż Rybacka nie w pełni radzi sobie z problemem panoszącego się nad naszymi akwenami kłusownictwa. Po części jest to wynik nielicznego charakteru tej formacji w porównaniu do obszaru działania oraz zbyt małych środków budżetowych jakimi dysponuje ta formacja. Z drugiej strony, jest to jednak też wynik słabej orientacji i niewłaściwego wyboru metod działania przez te służby. Uważamy, że nasz program ma wszelkie szanse, aby wspólnie z funkcjonariuszami PSR wypracować dobre metody działania i skutecznego zapobiegania kłusownictwu.
Koordynatorzy projektu: Ewa Leś, Artur Furdyna

  • Drukuj