Konkurs Grantowy Moje Silne Drzewo

koordynatora Programu Moje Silne Drzewo:
Fundacja Nasza Ziemia, ul. Hoża 3 m.5, 00-528 Warszawa, tel./fax (22) 622 81 18
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;


WNIOSEK O DOTACJĘ
Nazwa projektu
Posadź drzewo nad rzeką, daj rybom cień


I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
1.    Nazwa wnioskodawcy
Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

2.    Adres
    ulica    Bolesława Chrobrego 17
    miejscowość  Stepnica
    kod             72-112
    poczta         Stepnica
    gmina         Stepnica
    powiat          Goleniowski
    województwo Zachodniopomorskie
    e-mail         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    telefon        600889613
   
3.    Osoba odpowiedzialna za realizację projektu, stanowisko (tel., e- mail).

Artur Furdyna, prezes TPRIIG, 600889613, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


4.    Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych  do podpisania umowy (tel., e-mail)
5.    Artur Furdyna –prezes TPRIiG oraz Zarząd
6.    600889613, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.    Dane rachunku bankowego wnioskodawcy, na który zostaną przekazane środki:
numer rachunku     33 1240 3839 1111 0010 2023 6392
właściciel rachunku    Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
nazwa banku    PEKAO SA I O GOLENIÓW
adres banku    ul. Konstytucji 3 Maja 24, 72-100 Goleniów

8.    Osoba odpowiedzialna za rozliczenia finansowe ze sponsorami (tel., e- mail).
9.    Mirosława Tadeja- skarbnik TPRIIG, <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>, +48 607 585 527


II. INFORMACJA O PROJEKCIE (na co zostanie wykorzystana dotacja)


1.    Nazwa projektu- Posadź drzewo nad rzeką, daj rybom cień   

2.    Streszczenie projektu
(max. ½ strony. Skrótowy opis celu projektu, jego uczestników, zaplanowanych działań i sposobu ich przeprowadzenia, spodziewanych efektów projektu oraz informacji na co zostanie przeznaczona dotacja.).
    Celem projektu jest zwiększenie wiedzy nt. funkcji drzew w środowisku nadrzecznym wśród lokalnej młodzieży i dorosłych oraz polepszenie współpracy z organami decyzyjnymi w kwestii zagospodarowania terenów nadrzecznych. W projekcie po pierwsze poruszamy wymiar edukacyjny - edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych jako społeczności Goleniowa i lokalnych decydentów,  oraz wymiar praktyczny - nasadzenia drzew przy brzegach rzek Iny i Gowienicy, które mają uzasadnienie naukowe.
Rzeka osłonięta drzewami jest chroniona przed nadmierną ekspozycją słoneczną, co poprawia warunki tlenowe, przez zabezpieczenie przed nadmiernym nagrzewaniem. Dodatkowo systemy korzeniowe są doskonałym stabilizatorem brzegu zaś same drzewa redukują nutrienty z wody, poprawiając jej  parametry, co jest niesłychanie istotne dla występujących tu najszlachetniejszych mieszkańców naszych rzek – ryb łososiowatych, które mają duże wymagania tlenowe. Zawartość tlenu w wodzie jest ściśle związana z jej termiką, im wyższa temperatura, tym mniejsza pojemność tlenowa, a co za tym idzie, gorsze warunki dla organizmów w danej rzece/jeziorze żyjących. Jednocześnie dolina rzeczna z właściwymi jej zaroślami i lasami łęgowymi to szczególne siedlisko oraz korytarz ekologiczny. W dzisiejszym mocno przekształconym przez człowieka środowisku, to ostatnie oazy dla bardzo wielu dzikich organizmów. Ochrona tych dolin, a także drzew, ich podstawowego elementu nabiera szczególnego znaczenia. Tym bardziej istotne jest edukowanie społeczeństwa w tej tematyce. Ponadto, dzikie naturalne doliny rzeczne, wraz z zadrzewieniami stanowią zabezpieczenie przed nagłymi wystąpieniami rzek z brzegów, co ma często miejsce w przypadku uregulowanych rzek.
Projekt skierowany będzie do społeczności Goleniowa, ze szczególnym naciskiem na przeorientowanie spojrzenia na znaczenie nadbrzeżnych zadrzewień i przyjazne środowisku kształtowanie rzek w środowiskach decydenckich. Uczestnikami projektu będzie regionalna młodzież w wieku szkolnym – szkoła podstawowa, gimnazjum, oraz członkowie Towarzystw Przyjaciół i Miłośników rzek pomorskich, grupy decyzyjne (melioranci, samorząd). Dzięki uczestnictwu przedstawicieli sąsiednich Towarzystw efekt projektu zwiększy swe oddziaływanie, gdyż w zamierzeniu maja oni zdobytą wiedzę przekazać dalej. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach nt. funkcji drzew w środowisku, ich roli dla ekosystemów rzecznych i naturalnej retencji oraz znaczeniu przyjaznego środowisku kształtowania rzek. TPRIiG zajmuje się od kilku lat działalnością w zakresie ochrony rzek i ichtiofauny dlatego też kwestia te są Towarzystwu szczególnie bliskie. Tym bardziej istotny jest tu element edukacyjny i promocyjny, gdyż w regionie panują niekorzystne trendy związane  z często nieuzasadnioną wycinką drzew.
W projekcie mamy zapewnione partnerstwo Polskiego Związku Wędkarskiego (Szczecin) oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, z którymi  to jednostkami mamy dobrą współpracę w ramach prowadzonych przez nas działań statutowych. Ponadto jeden z partnerów projektu zapewnia wkład rzeczowy w postaci tablicy informacyjnej umieszczonej przy miejscu planowanych nasadzeń.

Zaplanowane działania:
-    warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z regionu (szkoła podstawowa, gimnazjum) - podczas warsztatów młodzieży przedstawiona zostanie rola drzew w środowisku nadbrzeżnym rzek, gatunki drzew istotne dla ekosystemów rzecznych. Będą to warsztaty terenowe, przeprowadzone przed doświadczonych przyrodników, leśników.
-    warsztaty dla lokalnych grup zawodowych związanych z kształtowaniem terenów nadrzecznych- melioranci, władze lokalne, członkowie sąsiednich Towarzystw Przyjaciół i Miłośników Rzek. Na warsztatach przedstawione zostaną dobre przykłady z zakresu przyjaznego środowisku kształtowania rzek, wypracowane metody porozumień i współpracy, zapobiegania niepotrzebnym wycinkom drzew, możliwości ochrony rzek i polepszenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego dzięki nasadzeniom. Warsztaty również zostaną przeprowadzone w terenie zważywszy na konieczność wizualizacji lokalnych dobrych przykładów.
-    nasadzenia drzew gatunków właściwych dla tego typu siedlisk (nadrzecznych) skonsultowane ze specjalistą ds. ekologii Nadleśnictwa Goleniów. 
-    Konsultacje związane z kształtowaniem terenów nadrzecznych -  działania mające na celu ochronienie nadrzecznych zadrzewień, poprzez skonsultowanie wycinki zakrzaczeń przy rzece Inie.
-    promocja medialna –  postaramy się aby na każdym etapie realizacji projektu zapewniona była jego widoczność w regionalnych mediach, ze szczególnym naciskiem na uroczyste sadzenie drzew udziałem dzieci i osób zaangażowanych w projekt.

Dotacja zostanie przeznaczona na powyższe działania, wymienione również w opisie i budżecie projektu: opieka merytoryczna nad projektem, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i szkolenia,  nasadzenie drzew, promocja projektu w regionie, delegacje związane z działaniami projektu.

Efektem projektu będzie lokalne podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży nt. funkcji i roli drzew nadbrzeżnych  w odniesieniu do ekosystemów wodnych, jako iż region pomorski jest jednym z najbardziej „rzecznych” obszarów w kraju, zaś większość rzek pomorskich jest naturalnymi tarliskami  wędrownych łososiowatych, oraz innych ryb wędrownych, oraz krągłoustych. W związku z tym zachowanie tych ekosystemów w formie jak najbardziej dzikiej nabiera szczególnego znaczenia dla ochrony bioróżnorodności.  Drugim równie istotnym efektem projektu będzie polepszenie współpracy z lokalnymi organami - decyzyjnymi Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w |Szczecinie, oraz lokalnymi samorządami w kwestii zagospodarowania i zarządzania obszarami nadrzecznymi jako szczególnie cennymi dla regionu. Długofalowo prowadzić to będzie naszym zdaniem do lepszego wpływu na podejmowane w przyszłości decyzje odnośnie zagospodarowania przestrzeni zgodnie z dobrym, zrównoważonym wykorzystaniem środowiska.  

3.    Liczba uczestników projektu
(bezpośrednio - młodzież i inne osoby aktywnie uczestniczące w projekcie i pośrednio - wszystkie osoby zaangażowane w przynajmniej fragment realizacji projektu).
Docelowa grupa uczestników projektu:
-    warsztaty dla dzieci i młodzieży: informacja o warsztatach zostanie rozesłana do lokalnych szkół w Goleniowie, przewidujemy udział po ok 30 uczniów na warsztatach, których postaramy się przeprowadzić dwie tury, w zależności od zainteresowania. Przeprowadzimy wybór dzieci zainteresowanych przyrodą, przy pomocy ich opiekunów, nauczycieli tak aby w projekcie skorzystanie z wiedzy warsztatowej było jak najbardziej efektywne. Bezpośrednio w warsztacie będzie uczestniczyło ok 30 uczniów + opiekun, prelegenci i osoby prowadzące (5 osób).
-    szkolenie dla dorosłych: bezpośrednio – uczestnicy szkolenia ok 30 osób + prelegenci i osoby prowadzące (ok 5 osób)
-    pośrednio przewidujemy zaangażowanie ok 200 osób

4.    Czas trwania projektu  luty –  czerwiec 2010

5.    Na jakie lokalne potrzeby projekt odpowiada.
(określenie potrzeb lokalnego środowiska, wskazanie na źródła wiedzy o tych potrzebach).
Region pomorski jest regionem o dużej liczbie rzek, które wraz z najbliższym swoim  otoczeniem niestety nie są przeważnie dobrze zarządzane, lub obecne plany ich zagospodarowania kłócą się z nowoczesnym sposobem „używania” środowiska, poprzez naśladowanie przestarzałych wzorców regulacji, usuwania zwałek i tym podobnych działań zubażających bioróżnorodność ekosystemów rzecznych.  Często w regionie tym podejmowane są absurdalne i nieuzasadnione decyzje o wycince drzew, szczególnie w obszarach przy brzegach rzek co jest najbardziej szkodliwym działaniem. Wynika to w dużej mierze z niewiedzy już w młodym wieku, co przekłada się na późniejsze decyzje. Zatem w projekcie tym kładziemy nacisk zarówno na młodzież w wieku szkolnym jak i dorosłych z grup związanych z zarządzaniem obszarami przyrzecznymi. Młodzież ma szkole lekcje biologii, jednak w ramach standardowego programu szkolnego często nie ma czasu na zrealizowanie dogłębnie wszystkich zagadnień przyrodniczych. Poprzez projekt chcemy zatem zapewnić młodzieży dodatkową stymulację do zainteresowania się problematyką przyrodniczą swojego regionu oraz pokazać możliwe działania we własnym zakresie. Wzmocnimy efekt edukacyjny przez praktyczne działania terenowe- część terenowa warsztatów oraz możliwość uczestnictwa w nasadzeniach drzew i nadania imienia „swojemu drzewku”. Pozwoli to dzieciom bardziej związać się emocjonalnie z tematem i wzbudzi w nich większe zainteresowanie na dłużej. Jednocześnie projekt przyczyni się do przeorientowania poglądów na kwestie ochrony zadrzewień wśród grup, które bezpośrednio mają wpływ na te zadrzewienia. Szczególnie istotne jest zrozumienie przez te grupy ekologicznego znaczenia, jakie pełnią wzajemnie ze sobą powiązane elementy ekosystemu. Brak wiedzy na ten temat często jest powodem pochopnych, do tego całkowicie niepotrzebnych, działań skutkujących bardzo negatywnie dla naturalnych ekosystemów.

6.    Cel projektu
(konkretny, dobrze zdefiniowany, możliwy do realizacji w określonym czasie i odpowiadający na konkretne potrzeby).

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy nt. funkcji drzew w środowisku nadrzecznym wśród lokalnej młodzieży i dorosłych oraz polepszenie współpracy z organami decyzyjnymi w kwestii zagospodarowania terenów nadrzecznych.
Projekt ma uświadomić lokalnej młodzieży wagę i  funkcję zadrzewień nadwodnych, jakie pełnią drzewa w naszym życiu. Pozwoli to lepiej kształtować przestrzeń związaną z obszarami nadrzecznymi i zapobiec nieprzemyślanym wycinkom drzew w regionie.

7.    Opis grupy odbiorców
(wiek, sposób rekrutacji, miejsce zamieszkania,  sposób dojazdu młodzieży spoza miejscowości w której realizowany jest projekt).

Grupę odbiorców stanowi młodzież lokalnych szkół z Goleniowa i Stepnicy (gimnazjum i szkoła podstawowa) oraz dorośli – strona przyrodnicza i grupy zawodowo związane z kształtowaniem terenów nadrzecznych. Rekrutacja na warsztaty z młodzieżą będzie polegała na wysłaniu maili do szkół  oraz na umieszczeniu informacji o konkursie na stronie internetowej Towarzystwa. Planujemy wybrać z pomocą nauczycieli uczniów najbardziej zainteresowanych i żądnych wiedzy i oni będą stanowili grupę warsztatową. Nie przewidujemy tu konieczności dojazdu młodzieży, gdyż warsztaty odbywać się będą na miejscu.
Zaproszenie na warsztaty z dorosłymi zostanie rozesłane do potencjalnych uczestników również drogą mailową, przyjmiemy tu w miarę możliwości wszystkie osoby zainteresowane, gdyż zależy nam na konstruktywnej dyskusji i wymiernych efektach tych warsztatów, ważnych dla całego regionu.

8.    Opis działań
(prosimy o wymienienie wszystkich zaplanowanych w projekcie działań. Przy każdym działaniu prosimy o informację po co i jak zostanie przeprowadzone cel danego działania oraz formy i metody pracy).

-    warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży z regionu (szkoła podstawowa, gimnazjum) - do lokalnych szkół goleniowskich zostanie rozesłana informacja o możliwości udziału w projekcie, informacja ta zostanie również zamieszczona na stronie TPRIiG jako że w skład Towarzystwa wchodzą również młodzi jego członkowie. Podczas warsztatów młodzieży przedstawiona zostanie rola drzew w środowisku nadbrzeżnym rzek, gatunki drzew istotne dla ekosystemów rzecznych. Będą to warsztaty terenowe, przeprowadzone przed doświadczonych przyrodników, leśników, podczas których zakładamy aktywny udział dzieci i młodzieży (m.in. rozpoznawanie gatunków, prezentacja dzikiego nieuregulowanego odcinka rzeki z omówieniem znaczenia drzew w takim ekosystemie, która ma prawidłowy, naturalny kształt doliny rzecznej z zadrzewieniami właściwymi dla tej struktury przyrodniczej). Na koniec warsztatów przeprowadzony zostanie quiz/test sprawdzający nabytą wiedzę - Najbardziej aktywne dzieci zostaną nagrodzone torbami z logiem TPRIIG i projektu. 

-    warsztaty dla lokalnych grup zawodowych związanych z kształtowaniem terenów nadrzecznych- melioranci, władze lokalne, członkowie sąsiednich Towarzystw Przyjaciół i Miłośników Rzek. Grupa warsztatowa zostanie zróżnicowana tak, aby zarówno w gronie uczestników jak i prelegentów znaleźli się również przyrodnicy, ekolodzy, naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, co zapewni efektywność i konstruktywność dyskusji. Na warsztatach przedstawione zostaną dobre przykłady z zakresu przyjaznego środowisku kształtowania rzek, wypracowane metody porozumień i współpracy, zapobiegania niepotrzebnym wycinkom drzew, możliwości ochrony rzek i polepszenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego dzięki nasadzeniom.

-    nasadzenia drzew gatunków właściwych dla tego typu siedlisk (nadrzecznych) skonsultowane ze specjalistą ds. ekologii Nadleśnictwa Goleniów. Proponowane gatunki do nasadzeń to olcha, dąb szypułkowy, wiąz, wierzba szara, w zależności od dostępnych sadzonek oraz zaleceń specjalisty. Postaramy się aby w działaniu tym uczestniczyły również dzieci zainteresowane warsztatami – będzie to dla nich dodatkowa atrakcja i zachęta do udziału w projekcie. Każde chętne dziecko będzie mogło nadać drzewku swoje imię, co będzie sprzyjało przedłużeniu efektu edukacyjnego. Nadanie imion drzewom wykonamy na nieinwazyjnych plakietkach plastikowych. Nasadzenia muszą być przeprowadzone we wstępnym etapie projektu ze względu na terminy takich zabiegów. Przewidujemy więc ten punkt projektu jako uroczyste zapoczątkowanie projektu, na które zaprosimy lokalne media. Jako ukoronowanie projektu pragniemy zwrócić się do Fundacji „Nasza Ziemia” o przekazanie i posadzenie jednego z drzew z certyfikatem, które posadzimy w miejscu powszechnie odwiedzanym przez Goleniowian- będzie ono symbolem dla całego projektu, przypominającym o drobnych acz znaczących dla nas i lokalnej społeczności krokach we wspólnej dbałości o lokalne środowisko.

-    Konsultacje związane z kształtowaniem terenów nadrzecznych - TPRIIG prowadziło już w ostatnim okresie działania mające na celu ochronienie nadrzecznych zadrzewień, poprzez skonsultowanie wycinki zakrzaczeń na odcinku kilometra nad Iną poniżej drogi ekspresowej nr 3, gdzie, dzięki udziałowi członków TPRIIG wyznaczono drzewa do pozostawienia, a wycinkę krzaków zamieniono, na przeformowanie ich w drzewa, chronione przed bobrami siatką. Działania te również wpisujemy w niniejszy projekt, gdyż konsultacje te były integralną częścią zamierzonych działań.

-    promocja medialna –  postaramy się aby na każdym etapie realizacji projektu zapewniona była jego widoczność w regionalnych mediach, ze szczególnym naciskiem na uroczyste sadzenie drzew udziałem dzieci i osób zaangażowanych w projekt. Informacja zamieszczona zostanie na stronie internetowej Towarzystwa, a także w lokalnych mediach: TVK ”Saton„ oraz „Gazecie Goleniowskiej” oraz „Głosie Szczecińskim”. Istnieje również szansa na pokazanie projektu w telewizji regionalnej TVP3 Szczecin.


9.    Harmonogram projektu (kalendarium realizacji zaplanowanych działań)

      Zadanie    Termin
1    Konsultacje - luty
2    Rekrutacja na warsztaty dla dzieci i dla dorosłych - kwiecień
3    Nasadzenia drzew - kwiecień
4    Przygotowanie warsztatów - maj
5    Przeprowadzenie warsztatów - maj/czerwiec
6    Promocja medialna - kwiecień/czerwiec
7    Zakończenie projektu - czerwiec

10.    Planowane efekty projektu (ekologiczne, rzeczowe i medialne).
Efekty ekologiczne:

ü    zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie gatunków drzew cennych nad rzekami oraz ich znaczenia dla zdrowych ekosystemów rzecznych wśród uczniów
ü    poprawa współpracy z lokalnymi decydentami w zakresie zarządzania i gospodarowania  przestrzenią nadbrzeżną rzek, zwiększenie stopnia konsultacji planowanych działań dot. drzew nad rzekami z organizacjami pozarządowymi w regionie, większy stopień oddziaływania na decydentów poprzez pozerzenie ich świadomości o dobre praktyki.
ü    nasadzenia drzew w obszarach nadrzecznych Iny i Gowienicy, co sprzyjać będzie m.in. poprawie termiki wód i naturalnej retencji.

Efekty rzeczowe:
ü    nasadzenia drzew wraz z certyfikowanym drzewem -symbolem od Fundacji Nasza Ziemia
ü    materiały prasowe i informacyjne, co sprzyjać będzie nagłośnieniu zaplanowanych działań, poszerzeniu kręgu zainteresowanych projektem, także w wymiarze medialnym.
ü    torby promocyjne- nagrody

Efekty medialne:
ü    zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej
ü    nagłośnienie w mediach regionalnych celem poszerzenia efektu edukacyjnego projektu
ü    informacja o projekcie na stronie www TPRIiG i stronach zaprzyjaźnionych
ü    promocja w postaci toreb płóciennych będących jednocześnie nagrodami rzeczowymi

11.    Analiza zagrożeń dla realizacji projektu (co może zagrozić realizacji i jakie są rozwiązania alternatywne)
Zagrożeniem projektu może być małe zainteresowanie kręgów decydenckich chętnych do udziału w warsztatach ze względu na „skostniałe” wypracowane przez lata procedury działań, jednak myślimy iż z racji na współpracę z niektórymi organami lokalnymi uda się to zagrożenie wyeliminować.
Drugim punktem problematycznym może być skuteczność nasadzeń, która jest uzależniona od warunków aury, jednak nasadzenia te będą wykonywane zgodnie z zaleceniami specjalisty z Nadleśnictwa Goleniów, w wyznaczonym terminie, zgodnym z cyklem wegetacji drzew.

12.    Realizatorzy projektu i ich kwalifikacje. W przypadku organizowania szkoleń prosimy o załączenie informacji o kwalifikacjach trenerów .
Realizatorami projektu będą członkowie TPRIIG, od kilku lat skutecznie realizujący lokalnie zadania ochrony środowiska swych statutowych rzek  oraz propagujący wiedzę ekologiczna w społeczeństwie. TPRIIG uczestniczyło już w projektach pro środowiskowych wspólnie z Federacją Zielonych Gaja oraz Nadleśnictwem Goleniów i Polskim Związkiem Wędkarskim.
  • Drukuj