Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Polecamy artykuły

"Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich" (w korytach aluwialnych)

Zalecone do stosowania przez Ministra Środowiska w dniu 9 maja 2005 r.

pdf Publikacja do pobrania w formacie PDF 2.97 Mb

Posłanie Fair Fly - Jerzy Kowalski

"Celem jest wprowadzenie zasad C&R według pozytywnego znaczenia zasady, „co nie jest zabronione jest dozwolone”. Nikt nie zabrania nam stosowania tych zasad ani propagowania ich wartości dla przyszłości naszych wód. Niech staną się codziennym wzorem zachowania dla wszystkich wędkarzy, a w końcu zostaną skodyfikowane i wprowadzone bez sprzeciwów jako wymagane dobrym obyczajem (i regulaminem) postępowanie z rybami, które łowione i uwalniane muszą mieć jak największą szansę na dalsze życie".

Dyskusja o "Catch & Release" - Jerzy Kowalski

"Limituj zdobycz", a nie "zdobywaj limit" ("LIMIT your catch" and "don't catch your limit") - to programowe hasło amerykańskiego Catch and Release Foundation. 

Prawo na kłusownika - Jerzy Kowalski

"Przede wszystkim – lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej zmniejszać liczbę ludzi łamiących prawo dotyczące ochrony przyrody i rybactwa oraz inne, istotne akty prawne związane z wędkarstwem niż mnożyć liczbę strażników i karać". 

Bezkrwawe łowy - Józef Jeleński

"...świadomy muszkarz wypuszcza wszystkie niewymiarowe pstrągi, nie zabiera pstrągów, których nie potrzebuje w kuchni, wypuszcza też czasem ryby znacznie większe od wymiaru ochronnego i powoli nabiera przekonania, że łowienie na sztuczną muszkę niekoniecznie musi wiązać się z zabijaniem ryb...". 

Zarybianie czy renaturalizacja - Grzegorz Struk

Krótki tekst opisujący w jakim kierunku zmierza gospodarka wędkarska na duńskich rzekach pstrągowo – trociowych. Do jakich wniosków doszli Duńczycy pokonując tą samą drogę którą właśnie przemierza polskie wędkarstwo...Dolina Iny koło Recza

Charakterystyka obszaru

Pojezierza Południowobałtyckie. Dolina Iny koło Recza to specjalny obszar ochrony siedlisk. Obszar obejmuje malowniczy krajobraz wysoczyzny morenowej poprzecinanej dolinami rzek, wąwozami i jarami. Tu znajdziemy najgłębsze i najbardziej aktywne hydrologicznie torfowiska źródliskowe i najbardziej rozległe na Pomorzu Zachodnim złoża torfu. Na obrzeżach dolin rosną natomiast gatunki ciepłolubne i związane z siedliskami napiaskowymi.

Położenie

Ostoja położona na Pojezierzu Zachodniopomorskim, na wschód od Stargardu Szczecińskiego. Obejmuje dolinę rzeki Iny na odcinku pomiędzy miejscowością Recz, a drogą Suchań – Piasecznik. Obejmuje również doliny jej dopływów: Reczanki i Wardynki–Stobnicy oraz kilku innych mniejszych strumieni.

Historia i ukształtowanie

Doliny rzeczne przecinają płaskie i faliste wysoczyzny morenowe. Występują tu także dobrze wykształcone rynny subglacjalne, zagłębienia po wytopieniu brył martwego lodu i obszary zastoiskowe. Na obrzeżach dolin częste są wypukłe formy akumulacji wodnolodowcowej - ozy, kemy i terasy akumulacyjne.

Ekosystem

Obszar ten obfituje w różnorodne formy ukształtowania terenu. Liczne są tu siedliska uznane jako priorytetowe dla ochrony przyrody w Europie i wyszczególnione w Załączniku I do Dyrektywy Siedliskowej. Występują tu naturalne jeziora eutroficzne, cieki wodne, łęgi olszowo-jesionowe oraz dębowo-wiązowe, lasy grądowe, buczyny, ziołorośla, łąki wilgotne. Istnieją tu także dobrze wykształcone torfowiska źródliskowe zasilane wodami podziemnymi – są to młaki z roślinnością typową dla mechowiskowych torfowisk węglanowych.

Na obrzeżach dolin zlokalizowane są siedliska suche – murawy kserotermiczne oraz półnaturalne suche łąki. Siedliska otwarte zajmują ponad 30 % powierzchni ostoi. Rośnie na nich wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin, takich jak: storczyki - kukułka krwista, kruszczyk błotny, listera jajowata, a ponadto pełnik europejski i rzadki na Pomorzu kopytnik pospolity. Teren ten zasiedlają liczne gatunki zwierząt wyszczególnione w Załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej, m.in. wydra, bóbr, nocek duży, żółw błotny, traszka grzebieniasta, kumak nizinny. Wody zamieszkuje m.in. minóg strumieniowy i głowacz białopłetwy.

Zagrożenia

Główne zagrożenia to:

  • spadek poziomu wód gruntowych
  • budowa stawów rybnych w dolinach rzecznych i na torfowiskach źródliskowych
  • zmiany sposobu użytkowania terenu
  • zalesianie muraw kserotermicznych bądź też ich zarastanie w wyniku sukcesji wtórnej
  • gospodarka leśna prowadzona na zboczach dolin, w tym na obszarach źródliskowych
  • zaśmiecanie terenu.

Ochrona przyrody

Obszar ten został włączony do sieci obszarów chronionych Natura 2000, jako specjalny obszar ochrony siedlisk. Część ostoi należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu"Choszczno – Drawno" oraz "Bierzwnik". Ponadto istnieje tu jeden rezerwat przyrody "Grądowe Zbocza". Jest to rezerwat florystyczny, w którym zobaczyć można wszystkie cztery krajowe gatunki kokoryczy, czosnek niedźwiedzi, obrazki plamiste oraz rzadki gatunek grzyba – purchawicę olbrzymią.

Renata Krzyściak-Kosińska
Żródło: niedziałająca już strona przyroda.polska.pl.

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates