Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Działania

Zaproszenie ,,TROĆ INY 2019,,

Serdecznie zapraszamy wszystkich na nasze coroczne spotkanie.

PONIŻEJ ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z HARMONOGRAMEM ZAWODÓW!!!

WIZYTWKA TRO INY 2019 maa

 

1 strona harmonogram M3

2 strona harmonogram M4

BUDUJEMY TARLISKA

Zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy przy budowie tarlisk.
Kto może niech zabierze ze sobą grabie, taczki, łopaty..... każda para rąk jak najbardziej mile widziana.

WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD..... WSPÓLNIE DAJMY RYBOM SZANSE NA ODBYCIE NATURALNEGO TARŁA!!!

 

tarliska4

 

TARLISKA3

TROCIOWE OSTATKI

RYBKA

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy ma zaszczyt zaprosić wszystkich członków na spotkanie integracyjne połączone z wędkowaniem.

 

Wszyscy chętni mogą łowić w sobotę od świtu do zmroku oraz w niedzielę od świtu do godziny 14.00

 

Ogodzinie 14.30 spotykamy się na polu biwakowym na ulicy Spacerowej w Goleniowie.

czekać na wszystkich karkówka z grilla, kiełbaski z ogniska oraz zimne i ciepłe napoje.

Spotkanie jest czysto towarzyskie jednak korzystając z okazji będziemy chcieli jako zarząd przedstawić kilka projektów które już zostały wykonane oraz te które będziemy robić na początku października, a jest tego sporo....

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członkow Towarzystwa.

,,TROĆ INY 2018,,

 

 

W IMIENIU ZARZĄDU ORAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ RZEK INY I GOWIENICY MAMY ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA KOLEJNĄ, JUŻ XI EDYCJĘ NASZEGO SPOTKANIA POD NAZWĄ ,, TROĆ INY,,

 

WSZYSTKIE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ.

 

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY NA TĄ WSPANIAŁĄ IMPREZĘ!!!

 

 

 

TI 18 harmonogram nowy

 

harmonogram1

1. logosy sponsorw

3. LISTA sklepw

2. LISTA prywatnych sponsorw

Zielony Goleniów

W niedzielę 29.10.2017r. Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy realizuje drugą część programu "Zielony Goleniów". Akcja nasadzeń drzew przeprowadzona jest pod patronatem oraz finansowym wsparciem przez Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy oraz Gminy Goleniów.

Tym razem obsadzane będą brzegi rzeki Iny w okolicach oczyszczalni ścieków w Goleniowie i tam o godzinie 12.00 zapraszamy wszystkich chętnych do pomocy.

Mile widziani są wszyscy mieszkańcy naszej Gminy. Ci młodsi jak i starsi.
W miarę możliwości prosimy o zabranie ze sobą szpadla i rękawic...
Jeżeli ktoś nie posiada narzędzi a mimo to chce nam pomóc to jak najbardziej zapraszamy.

Po skończonej pracy odbędzie się zebranie członków TPRIiG -około godziny 14.0017359159 885527924919969 1410070289498009446 o kopia

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017

logo

 

W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy zapraszam na zebranie sprawozdawcze w dniu 11 czerwca 2017

Miejsce- Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Goleniowie.
Porządek obrad: Początek godzina 11:00


Przywitanie uczestników
Podjęcie decyzji o sposobie głosowania.
Przedstawienie porządku spotkania

Sprawozdanie zarządu
- sprawozdanie merytoryczne
- zamknięcie roku rozrachunkowego 2016
- omówienie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku wyników za 2016 rok
- omówienie sytuacji finansowej Towarzystwa, aktualnej i przewidywalnej
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- głosowanie nad przyjęciem przez zebranych sprawozdania zarządu

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
Powołanie komisji wniosków.
Plany na drugie półrocze 2017.
Dyskusja, wnioski zebranych.
Zamknięcie zebrania.

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam wszystkich członków oraz sympatyków.

WIELKANOC 2017

Wielkanocnych pisanek
uśmiechu cały ranek
jajek na twardo
królika z kokardą
mokrego Dyngusa
fajnego psikusa
rzeżuchy po pachy
i smacznej kiełbachy!

Wszystkim Członkom oraz sympatykom Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy życzy Zarząd.

ZIELONY GOLENIÓW - POSADŹ Z NAMI DRZEWO

17424865 1226020004179367 8928322411218018878 n

W dniu 25.03.2017 zasadziliśmy 120 sadzonek wierzby kruchej oraz wierzby płaczącej nad brzegami Iny w okolicach ogrodów działkowych i oczyszczalni ścieków w Goleniowie.


Każde drzewko zostało starannie zasadzone i zabezpieczone siatką przed zwierzyną. Mamy nadzieję, że w przyszłości drzewa te dadzą ukojny cień i upiększą nadrzeczny krajobraz. Miło było przy okazji obejrzeć, jak ładnie rosną drzewa z naszego projektu "POSADŹ NA RZEKĄ DRZEWO, DAJ RYBOM CIEŃ" który dzięki pomocy Ewy Leś, a także Fundacji NASZA ZIEMIA, zrealizowaliśmy kilka lat temu. Niektóre z posadzonych wówczas z młodzieżą, dziś chyba dorosłą, po dziś dzień stoją.


Akcja dofinansowana w ramach działań ZIELONY GOLENIÓW przez UMiG Goleniów - dziękujemy za wsparcie, a Sebastianowi Podolakowi i Adamowi Ratajczykowi za organizację i zakup sadzonek.


Szczególne podziękowania dla niestety nielicznych uczestników akcji : Jan Długosz, Zbigniew Denderski, Jacek Mroczkowski, Katarzyna Długosz, Dominik Grychuta, Tomasz Borus, Artur Furdyna, Marcin Budniak

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ AKCJĘ NASADZEŃ NAD INĄ KTÓRĄ ORGANIZUJE NASZE TOWARZYSTWO!!!

W związku z otrzymaniem sadzonek drzew ( Dąb i Olcha), w ramach nawiązania współpracy partnerskiej od Nadleśnictwa Dobrzany organizowane jest osadzenie drzew dnia 02.04.2017r na odcinku Smogolice - Rogowo, brzeg lewy. Ilość sadzonek to ok. 250 sztuk. Miejsce zbiórki jest w Smogolicach (koło Krzyża). Wszystkich chętnych do pomocy zapraszam o godzinie 9:00. Weźmy se sobą szpadle i szczypce do cięcia siatki. Dodatkowo kolega Mariusz Sulima obiecał zorganizować sadzonki Jesiona w ilości 50 sztuk. W razie uzgodnień kontakt pod numerem tel: 605-308-876 Michał Juszczak

 

1000

1001

1002

1003

1004

Nie Koalicji NGO dla zmian w POiŚ

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r.

W imieniu

koalicji pozarządowych organizacji ekologicznych:

Fundacja Greenmind
ul. Kaleńska 7 m.33
04-367 Warszawa

Szanowny Pan

Witold Słowik

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Szanowny Panie Ministrze,

W imieniu wymienionych poniżej organizacji pozarządowych wnioskuję o rezygnację ze zmiany treści Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w części dotyczącej zakresu interwencji Osi priorytetowej III, Priorytetu inwestycyjnego 7.II w odniesieniu do żeglugi śródlądowej (poprawka 39 przedłożona Komitetowi Monitorującemu w dniu 24 lutego)) .
Ta niewielka, z pozoru, zmiana polegająca na dodaniu zwrotu „co najmniej” zmienia diametralnie skutki środowiskowe budowy Odrzańskiej Drogi Wodnej. Wynika to z faktu, że zakres ingerencji w dolinę w przypadku klas IV i V drogi wodnej jest znacznie rozleglejszy, niż dla klasy III z uwagi na ostrzejsze wymagania dotyczące parametrów szlaków żeglownych .
Ta znacząca ingerencja obejmie m.in.:
 budowę stopni wodnych i przekształcenie rzeki swobodnie płynącej w kaskadę zbiorników, gdyż zwykła regulacja nie zapewni wymaganej głębokości tranzytowej (klasa III-1,8 m, kl. IV,V-2,8m);
 poszerzenie koryta (kl. III-40 m; kl. IV-40 m, kl. V-50 m);
 zmianę przebiegu i wykopanie nowego koryta na niektórych odcinkach w celu powiększenia promienia łuku szlaku żeglownego (kl. III-500 m, kl. IV,Va-650 m, kl. Vb-850 m).
Skutki środowiskowe powyższych prac będą dotyczyć przede wszystkim pogorszenia stanu wód, w rozumieniu ustawy Prawo wodne i dyrektywy 2000/60/WE oraz pogorszenia stanu lub zniszczenia dużych powierzchni siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków licznych obszarów Natura 2000. Zmienią też ryzyko powodziowe w rozumieniu Prawa wodnego i dyrektywy 2007/60/WE. Z tych powodów proponowanej zmiany nie można wprowadzić bez uprzedniego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Takiej oceny nie przeprowadzono dla żadnego z dokumentów planistycznych mogących stanowić podstawę wprowadzenia proponowanej zmiany, ani dla Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030 (uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r.), ani dla ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego w Genewie dnia 19 stycznia 1996 r.
Zwracamy uwagę, że poddany przed zatwierdzeniem strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, wciąż obowiązujący Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) zakłada maksymalnie III klasę dróg wodnych.
Za odrzuceniem proponowanej zmiany przemawia też Prognoza oddziaływania na środowisko dla Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, w której z uwagi na zdiagnozowane zagrożenia dla wód powierzchniowych i różnorodności biologicznej zalecono przeprowadzenie dalszych studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych przed podjęciem ostatecznej decyzji o budowie dróg wodnych IV klasy w Polsce.
Dotychczasowa modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej zmierzała do osiągnięcia parametrów III klasy szlaku wodnego i z takim założeniem były realizowane liczne inwestycje. Kilkaset milionów złotych wydano ze środków POiŚ 2007-2013 na remonty i modernizację śluz żeglugowych i jazów oraz zabudowy regulacyjnej, które miały na celu przystosowania koryta Odry do potrzeb drogi wodnej III klasy. Niezależnie od oceny racjonalności tych wydatków, zmiana założeń spowoduje całkowite zmarnotrawienie tych środków, bo właśnie wyremontowane jazy i śluzy trzeba będzie modernizować (w praktyce wybudować od nowa) z uwagi na większe wymagania dla dróg wodnych IVi V klasy.
Zważywszy na wymienione powyżej zagrożenia dla środowiska, zastrzeżenia natury formalno-prawnej, w trosce o racjonalność wykorzystania pomocowych środków wspólnotowych wnioskujemy o rezygnację z poprawki 39 dotyczącej zakresu interwencji Osi priorytetowej III, Priorytetu inwestycyjnego 7.II w odniesieniu do żeglugi śródlądowej.
Powyższa opinia nie podważa dotychczasowego stanowiska większości pozarządowych organizacji ekologicznych, iż rozwój masowej żeglugi towarowej na polskich rzekach Odrze i Wiśle jest nieracjonalny z powodów ekonomicznych i ekologicznych. Inwestowanie miliardów złotych ze środków budżetowych na nieefektywną ekonomicznie i szkodliwą środowiskowo budowę śródlądowych dróg wodnych nie znajduje uzasadnienia, w szczególności wobec znacznego potencjału przewozowego polskich kolei, wymagających dużo mniejszych nakładów na modernizację, i nie generujących istotnych negatywnych skutków środowiskowych.
Organizacje nasze opowiadają się natomiast za rozwojem żeglugi opartej na zasadzie "dostosowania łodzi do rzek", a więc służącej rozwojowi odrzańskich i wiślanych gmin żeglugi turystycznej i rekreacyjnej.
Z poważaniem

Jacek Engel
Prezes Zarządu

JEST: Niezbędne będzie także kontynuowanie programu wdrażania systemu informacji rzecznej (RIS). Interwencja będzie skoncentrowana przede wszystkim na Odrzańskiej Drodze Wodnej, w celu podniesienia jej parametrów na wybranych odcinkach do III klasy drogi wodnej, rozwoju i modernizacji Drogi Wodnej Górnej Wisły, a także na innych rzekach.
MA BYĆ: Niezbędne będzie także kontynuowanie programu wdrażania systemu informacji rzecznej (RIS). Interwencja będzie skoncentrowana przede wszystkim na Odrzańskiej Drodze Wodnej, w celu podniesienia jej parametrów na wybranych odcinkach do co najmniej III klasy drogi wodnej, rozwoju i modernizacji Drogi Wodnej Górnej Wisły, a także na innych rzekach.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych

Sygnatariusze listu

CEE Bankwatch Network
Fundacja Greenmind
Fundacja Nasza Ziemia
Fundacja Strefa Zieleni
Fundacja Zielone Światło
Klub Przyrodników
Przyjaciele Raby
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw "Nasza Natura"
Stowarzyszenia Ochrony Drzew "miastoDrzew"
Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody
Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
Towarzystwo na rzecz Ziemi
WWF Polska
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

X TI 2017 naszym, organizatora okiem.

X Troć Iny o Puchar Burmistrza Goleniowa za nami.  
Jubileusz naszej imprezy zgromadził 123 uczestników z całej Polski.  Tegoroczna odsłona Troć Iny  odbyła się w hotelu JF Duet w Goleniowie. Uczestnicy stanęli na wysokości zadania i, mimo zupełnie innych niż rok temu, chęci ryb do współpracy, złowili w sumie 4 okazowe trocie, które wróciły do wody.  Troć Iny  2017 otworzyły tegoroczną edycję Turnieju Czterech Rzek im. Jana Meyera.

   16298741 858808374258591 3436439057772265776 n                                                                                                                                                                                                                        Piątkowe, 13 stycznia, preludium rozpoczęło się o godzinie 19 w hotelu JF Duet w Goleniowie. Tradycyjnie na spotkaniu w formie warsztatów miał miejsce cykl prezentacji poprzedzonych przywitaniem gości przez Burmistrza Gminy Goleniów w którego imieniu uczestników w Goleniowie przywitał Vice Burmistrz Henryk Zajko. Następnie  przewodniczący TPRIiG Artur Furdyna omówił dotychczasowe 15 lat działalności stowarzyszenia.

ZZMIUW TI 2017

Kolejną prezentację wygłosił  Pan dyrektor Maciej Chumiczewski który reprezentował ZZMIUW w Szczecinie. Uczestnicy mogli w szczegółach dowiedzieć się o zakończonym w dorzeczu Iny projekcie dofinansowanym z narzędzia LIFE+ oraz środków NFOŚiGW pod tytułem Niebieski Korytarz Rzeki Ina. W jej ramach obejrzeliśmy film o realizacji projektu. Dyrektor Biura Okręgu, Rafał Pender  przedstawił charakterystykę działania  okręgu PZW Szczecin oraz w skrócie zwrócił uwagę zebranych na różnice, jakie pomogą odróżnić łososia atlantyckiego od troci wędrownej.. 

Ina w śniegu

Po oficjalnej części wszyscy zgromadzeni wspólnie biesiadowali w Sali bankietowej.

odprawa

Sobotni poranek,  pierwszy dzień wędkarskiej części spotkania rozpoczęły zapisy  po której sędzia Henryk Terczyński przeprowadził instruktaż bezpieczeństwa oraz odprawę sędziowską.  Każdy uczestnik został obdarowany pakietem startowym który zawierał  specjalne upominki z dziesiątej edycji Troć Iny np. koszulkę ,torbę , buton , okolicznościową błystkę  i wiele więcej. Pierwsza tura zawodów trwała do godziny 16, w trakcie której została złowiona jedna troć a szczęśliwcem który ją złowił okazał się Mikołaj Jezierski. Mimo, że tylko jedna ryba została przedstawiona komisji sędziowskiej wiemy, że tego dnia kontaktów z rybami było wiele więcej. Warunki panujące nad Iną były szczególnie trudne, choć krajobraz pobielony grubą warstwą śniegu zachwycał, to zlodzone brzegi tym samym białym puchem posypane kryły liczne pułapki. O ich obecności przekonało się w tym roku kilku pechowców. ono szczególnie chwalili sobie imprezę w cieple hotelu, gdzie szybko wrócili do formy i suchych ciuchów. Zmarznięci uczestnicy po powrocie z nad rzeki zasiedli do stołów, gdzie czekał na nich obfity posiłek.

wyniki X TI

Wieczór minął na corocznej licytacji sprzętu wędkarskiego który przekazali nam sponsorzy. Zabawa była przednia, w niektórych momentach emocję sięgały zenitu. Do późnych godzin nocnych trwała wspólna biesiada.Niedzielna, druga tura ruszyła wraz ze wschodem słońca a skończyła o godzinie 13.30. Ten dzień okazał się znacznie lepszy w połowach, wędkarze zgłosili do komisji sędziowskiej w sumie 3 trocie wędrowne. Na każdego uczestnika czekał gorący posiłek. O godzinie 15 nastąpiło oficjalne zakończenia zawodów, ogłoszenie i ukoronowanie zwycięzców. Wszystko co dobre szybko się kończy, imprezę uznajemy za bardzo udaną, a najlepszym tego potwierdzeniem jest zadowolenie i uśmiech na twarzy wszystkich uczestników.

Zwycięzcy

najmłodszy uczestnik
Nasza Impreza od Startu pierwszej edycji wspierana była przez liczne grono sponsorów. Bez nich byłoby znacznie skromniej i w zakresie tego, co na ząb, i w pakiecie nagród. Składamy w tym miejscu Serdeczne Podziękowania Wszystkim, którzy nas wspierali i wspierają.
SPONSORZY TROĆ INY 2017:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOLENIÓW
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE
STAROSTA POWIATU GOLENIOWSKIEGO
NADLEŚNICTWO GOLENIÓW
NADLEŚNICTWO KLINISKA   
HOTEL " FJ DUET" GOLENIÓW
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W SZCZECINIE   PATRONAT MEDIALNY:
MAGAZYN „ WĘDKARSKI ŚWIAT”
PORTAL „GAZETA GOLENIOWSKA”- PAWEŁ PALICA
KURIER SZCZECIŃSKI – CEZARY MARTYNIUK

JAXON
SALIX ALBA
HRT
SALMO
CENTRUM WĘDKARSTWA NEMO – KAROL JĘDREJ
VISION POLSKA
AB FLYSHING – ANTONI BOGDAN
GLOOG
KENART
MAREK RAPANT, SZYMON KOCIOŁ- RM
OLDSTREAM
ADAM KACZMAREK
TOMASZ SOCHA
MAREK CZUJKO
WED-SPORT
CENTRUM WĘDKARSKIE „OKOŃ” GOLENIÓW
SKLEP WĘDKARSKI ,,TROPIK,, GOLENIÓW
PIEKARNIA GS GOLENIÓW
SKLEP WĘDKARSKI „JOLEX" STARGARD -
KRAKOWSKI KLUB „GŁOWATKA"
SEBASTIAN PODOLAK
MAXFISH
MANYFIK
GROMBIK TEAM
WODEKO ARTUR FURDYNA
KONSBUD DREWNO KLEJONE STOBNO

Dziękujemy Wszystkim za świetną zabawę i miło spędzony czas.
Do zobaczenia za rok na Troć Iny 2018 !

TROĆ INY 2017 - 10 edycja

 

ZAPROSZENIE

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy

zaprasza na Jubileuszowe                      

X TROC INY 2017 O PUCHAR BURMISTRZA GOLENIOWA.

Impreza odbędzie się w dniach 13 – 15 stycznia 2017 roku w hotelu JF DUET w Goleniowie, ul. Maszewska 19 .

Spotkanie ma charakter towarzyskiego spotkania ze spinningiem lub muchówką w formule C&R.

Jak co roku od dziewięciu lat, Troć Iny otwierają cykl towarzyskich spotkań miłośników połowów wędrownych łososiowatych

TURNIEJ CZTERECH RZEK IM. JANA MEYERA.

https://www.youtube.com/watch?v=TJAG3eu4cks&t=1s

Harmonogram X TROĆ INY 2017

Piątek 13 stycznia zakwaterowanie po południu uczestników.

Około godziny 19:00 uroczyste otwarcie imprezy,

w tym prezentacje:

- TPRIIG – 13 lat działalności z rzeką w tle;

- Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie – podsumowanie projektu „Niebieski Korytarz rzeki Ina” dofinansowanego z narzędzia finansowego LIFE + oraz środków NFOŚ i GW;

- Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie - Gospodarka łososiowatymi na wodach okręgu;

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie – Kłusownictwo jako czynnik determinujący sukces projektów ochrony siedlisk rzecznych w województwie zachodniopomorskim;

- Około 20:30 Biesiada

Sobota 14 01 2017

06:30- -07 :20

07:30 – odprawa sędziowska

połowy do 16:00

Po pracach sędziego wyniki I dnia około godziny 16:30

Obiadokolacja w formie biesiady godzina 17:00

Niedziela 15 01 2017

06:30 – 07:30 śniadanie

Połowy do 13:30

15:00 Zakończenie Spotkania

 

Szczegółowy regulamin zostanie podany przez Komisję Sędziowską

Uczestnicy obowiązani są posiadać opłacone zezwolenie na wędkowanie w wodach górskich okręgu PZW w Szczecinie.

Koszt udziału w spotkaniu uzależniony jest od wybranej opcji :

  1. Pełna oferta, na którą składają się dwa noclegi w hotelu JF DUET/ piątek, sobota/ oraz wyżywienie w trakcie całej imprezy – 200 PLN/osoba;

Z uwagi na ograniczoną miejsc w hotelu organizator oczekuje zgłoszeń z potwierdzoną opłatą zaliczki 100 PLN do dnia 10 stycznia 2017 na rachunek TPRIIG z dopiskiem TI 2017

  1. Osoby nie korzystające z noclegu – koszt uczestnictwa 120 PLN/osoba;
  2. Członkowie TPRIIG z opłaconą aktualną składką objęci są zniżką za koszt wyżywienia w wysokości 50%. Zniżką objęte są także kobiety oraz juniorzy.

    Nr konta bankowego TPRIIG:

    BANK PEKAO SA I O. W GOLENIOWIE 33 1240 3839 1111 0010 2023 6392

Zniżka nie obejmuje kosztów noclegu.

UWAGA! Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania aktualnego zezwolenia na połów amatorski ryb w wodach okręgu PZW w Szczecinie. Opłat trzeba dokonać odpowiednio wcześniej, bowiem muszą być opłacone na konto ZO PZW w Szczecinie:

„ Płatne JEDYNIE na KONTO PZW Szczecin:

Zgodnie z tabelą opłat. Uczestnik musi posiadać przy sobie wydruk poświadczający dokonanie tej opłaty”

 TI 2017 MJ

 osoby do kontaktu:

Adam Ratajczyk - sekretarz - skarbnik - tel. 503 176 840

Artur Furdyna - przewodniczący - tel. 531 402 868

SPONSORZY TROĆ INY 2017:

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOLENIÓW

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE

STAROSTA POWIATU GOLENIOWSKIEGO

NADLEŚNICTWO GOLENIÓW

NADLEŚNICTWO KLINISKA  

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W SZCZECINIE  

PATRONAT MEDIALNY:

MAGAZYN „ WĘDKARSKI ŚWIAT”

PORTAL „GAZETA GOLENIOWSKA”- PAWEŁ PALICA

KURIER SZCZECIŃSKI – CEZARY MARTYNIUK

 

JAXON

SALIX ALBA

HRT

SALMO

CENTRUM WĘDKARSTWA NEMO – KAROL JĘDREJ

VISION POLSKA

AB FLYSHING – ANTONI BOGDAN

GLOOG

KENART

MAREK RAPANT, SZYMON KOCIOŁ- RM

OLDSTREAM

ADAM KACZMAREK

TOMASZ SOCHA

MAREK CZUJKO

WED-SPORT

CENTRUM WĘDKARSKIE „OKOŃ” GOLENIÓW

SKLEP WĘDKARSKI ,,TROPIK,, GOLENIÓW

PIEKARNIA GS GOLENIÓW

HOTEL " FJ DUET" GOLENIÓW

SKLEP WĘDKARSKI „JOLEX" STARGARD -

KRAKOWSKI KLUB „GŁOWATKA"

SEBASTIAN PODOLAK

MAXFISH

MANYFIK

GROMBIK TEAM

WODEKO ARTUR FURDYNA

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2018
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates