Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Działania

Zatrucie Odry: Apel o sprawdzenie, czy zamknięcie cieśnin Zalewu Szczecińskiego ochroni Bałtyk przed toksynami

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy: Konieczna poprawa zarządzania kryzysowego[U1]

 • Zakres działań niewystarczający, by ograniczyć skutki katastrofy oraz znaleźć źródło i sprawców zakażenia
 • Brak dostępu do informacji o stanie wód utrudnia działania prewencyjne i naprawcze
 • Eksperci muszą pilnie sprawdzić, czy zamknięcie cieśnin Zalewu Szczecińskiego ochroni Bałtyk przed falą zanieczyszczeń z Odry
 • Konieczne jest włączenie Zalewu Szczecińskiego i całego biegu Odry jako obszarów priorytetowych do krajowych programów renaturyzacji wód powierzchniowych Polski i Niemiec

Stepnica  16.08.2022 r:

Organizacje ekologiczne z Dorzecza Odry wskazują, że zakres i tempo podjętych działań nie wystarczą, by ograniczyć skutki katastrofalnego zatrucia rzeki, jednoznacznie określić źródło skażenia i ochronić Bałtyk przed skażeniem. Służby publiczne muszą wyraźnie poprawić komunikację (w tym komunikację transgraniczną), by chronić społeczności lokalne i zwiększyć szanse na uratowanie resztek życia w Odrze.

Jak komentuje hydrobiolog Artur Furdyna z Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy TPRIiG: „Na każdym odcinku rzeki istniały techniczne możliwości minimalizacji skutków tej tragedii, decyzje musiałyby jednak zapadać z godziny na godzinę i we współpracy z hydrobiologami, hydrotechnikami i hydrochemikami. Nawet teraz istnieje cień szansy na uratowanie ekosystemów Bałtyku”.

Organizacja TPRliG wzywają polski rząd oraz odpowiednie służby publiczne do natychmiastowego podjęcia szeregu koniecznych, do tej pory zaniechanych działań naprawczych i prewencyjnych:

W celu ochrony Bałtyku przed falą toksyn z Odry:

- Pilne sprawdzenie, czy zamknięcie żeglugi na trzech cieśninach Zalewu Szczecińskiego (kanałach Dziwna, Piastowskim i Pianie) i założenie tam odpowiednich systemów filtrujących jest realną szansą na ochronę Bałtyku przed skażeniem. Jeśli tak, działanie to musi być przeprowadzone w ścisłej koordynacji ze stroną niemiecką.

W celu jednoznacznego określenia źródła skażenia i jego sprawców oraz podjęcia działań naprawczych:

- Uruchomienie kryzysowego monitoringu na całym biegu rzeki, ze szczególnym naciskiem na ujście Odry, gdzie obecnie znajduje się fala zanieczyszczeń (w tym pobór i badanie tysięcy próbek wody, a nie, tak jak obecnie, pojedynczych próbek).

- Włączenie, dotąd pomijanych, środowisk naukowych i eksperckich (w tym hydrochemików, hydrologów, hydrotechników, hydrobiologów, ekologów wód, ornitologów, toksykologów środowiska i weterynarzy).

- Udostępnienie wszystkich historycznych i aktualnych danych dot. stanu wód Odry, co umożliwi zaangażowanie ekspertów oraz społeczeństwa obywatelskiego[1].

- Natychmiastowe rozpoczęcie budowy systemu stałego i powszechnie dostępnego monitoringu podstawowych parametrów rzeki (m.in. przepływy, zawartość tlenu, temperatura, odczyn pH).

- Opracowanie strategii na rzecz naturalnej regeneracji Odry i Zalewu Szczecińskiego poprzez renaturyzację i wzmocnienie ich odporności ekologicznej; włączenie całego biegu rzeki oraz Zalewu Szczecińskiego jako obszarów priorytetowych do krajowych programów renaturyzacji wód powierzchniowych Polski i Niemiec w ramach wdrażania przepisów UE dot. odtwarzania ekosystemów.

- Natychmiastowe zaprzestanie wszelkich działań inwestycyjnych osłabiających zdolności regeneracyjne rzeki. W to miejsce: realizacja działań na rzecz rewitalizacji terenów zalewowych po polskiej i niemieckiej stronie. Tereny zalewowe działają jak naturalne filtry, wychwytując zanieczyszczenia z wód.

W celu ochrony społeczności lokalnych:

- Otwarta i ponawiana komunikacja poprzez media oraz system Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, oparta o zasadę daleko posuniętej ostrożności.

- W celu ochrony źródeł wody pitnej: uruchomienie szeroko zakrojonego monitoringu skażeń w Odrze, w jej dopływach, rowach melioracyjnych i studniach.

- Wzmocnienie służby zdrowia w dotkniętych katastrofą regionach, w aspekcie zatruć substancjami toksycznymi.

„Toksyczna fala już dotarła do Zalewu Szczecińskiego, a mimo to jeszcze przedwczoraj kąpali się tam ludzie. Ostrzeżenia rządowe nadal przychodzą za późno. To niezwykle niepokojące: przecież nie wiemy, jaka to toksyna. Są substancje, które na zawsze zostają w organizmie i trują powoli. Mieszkańcy regionu nadal powinni unikać wszelskiego kontaktu z wodą z Odry i Zalewu Szczecińskiego”. – dodaje Furdyna.

Kontakt:

Artur Furdyna

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Ina i Gowienica / Rewilding Oder Delta

Tel: 00 48 531 402 868

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Rzek Ina i Gowienica (TPRIiG) skupia miłośników tych rzek w woj. zachodniopomorskim oraz ich dorzecza. Głównym celem jest zachowanie rzek i ich terenów w stanie zbliżonym do naturalnego. Większość członków stanowią wędkarze.

Organizacja działa w polskiej Koalicji Ratujmy Rzeki oraz w Międzynarodowej Koalicji „Czas na Odrę”. Tutaj polskie, niemieckie i czeskie organizacje ekologiczne od lat apelują o rozwój Odry w kierunku rzeki niemal naturalnej i zaprzestanie działań regulacyjnych, które niszczą unikalny ekosystem Odry.

 


[1]Obecnie o takie informacje trzeba występować w trybie dostępu do informacji publicznych. Na odpowiedź czeka się często kilka tygodni.


 [U1]Ich finde die Option mit zwei Zeilen gut. Jedoch hier eine Alternative: Zatrucie Odry: Organizacje ekologiczne apelują o sprawdzenie, czy zamknięcie cieśnin Zalewu Szczecińskiego ochroni Bałtyk przed toksynami

ZAPROSZENIE NA ,,TROĆ INY 2022,,

ti 221

 

ti222

 

ti223

KOMUNIKAT ZARZĄDU TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ RZEK INY I GOWIENICY

odwoanie ti

BOSMAN DLA REGIONU- BOSMAN DLA INY

 bosman

Bosman dla regionu - Bosman dla Iny !


Mamy olbrzymią przyjemność poinformować o otrzymaniu przez nasze stowarzyszenie grantu od Bosman Szczeciński w ramach konkursu „Bosman dla regionu”.


Z uzyskanych funduszy zrealizujemy nasadzenia drzew nad rzeką Iną, rozbudujemy małą infrastrukturę turystyczną oraz urządzimy żwirowe tarliska w głównym korycie Iny.
Szczegóły naszych planów i pierwsze realizacje zobaczycie niebawem

ZAPROSZENIE NA XIII TROĆ INY 2020.

UWAGA PILNA INFORMACJA DLA STARTUJĄCYCH

AKTUALIZACJA!

Dzisiaj mija termin wpłat na konto zaliczki za udział w zawodach. Od dnia jutrzejszego wszystkie nieopłacone rezerwacje pokoi mogą zostać anulowane!

W razie potwierdzenia rezerwacji prosimy o kontakt z naszym skarbnikiem pod nr telefonu 503176840 w godzinach 8.00 - 18.00

................................

AKTUALIZACJA!!!!
Ze względu na duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę miejsc prosimy wszystkich, którzy zarezerwowali pokoje w hotelu o wpłatę zaliczki w wysokości 150 zł do dnia 16.12.2019 roku. Po tym dniu wszystkie nieopłacone rezerwacje mogą zostać anulowane.

Przypominamy, że osoby chcące brać udział w zawodach, ale nie korzystające z noclegu także muszą zgłosić swoje uczestnictwo u naszego skarbnika. Przypominamy, że liczba uczestników jest ograniczona do 110 osób startujących. Po przekroczeniu tej liczby istnieje możliwość odmówienia przyjęcia zgłoszenia.

 

AKTUALIZACJA!!!

Przypominamy, że w tej edycji ,,TROĆ INY,, ilość miejsc jest ograniczona do 110 osób startujących.

Na tą chwilę zostało TYLKO 35 wolnych miejsc w hotelu!!!

Jeżeli ktoś jest zainteresowany przyjazdem i udziałem w tym wydarzeniu prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym skarbnikiem Adam Ratajczyk

harmonogram 1 may

harmonogram 2 maly

ti2020

 

Serdecznie zapraszamy na:

13 Troć Iny o Puchar Burmistrza Gminy Goleniów.

Zawody otwierają Turmiej 4 Rzek im. Jana Meyera.

Termin imprezy to 17-19 stycznia 2020r.

Stanowisko TPRIIG wobec Planów retencji

TPRIiG/AF/55/2019                                                                                                       Stepnica dnia 22.06.2019

Stanowisko Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy do „Założeń Programu Rozwoju Retencji na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030

Szanowni Państwo!

Podzielając krytyczną opinię na temat treści programu wyrażoną w stanowisku KRR, którego nasze stowarzyszenie jest członkiem, czujemy się w obowiązku zwrócić uwagę na kwestie, które jednoznacznie obnażają całkowity brak zrozumienia problemu wyzierający z treści programu.

 1. Program winien mieć przede wszystkim na celu zatrzymanie i cofnięcie antropogenicznych zmian w sieci hydrologicznej całego kraju, które są efektem dekad i stuleci całkowicie błędnej polityki wodnej, przynoszącej obecnie skutki w postaci permanentnej suszy na znacznej części terytorium kraju, przedzielanej nagłymi „powodziami” po byle opadzie deszczu.                                                                         Przyczyna tych niekorzystnych zmian leży nie w braku działań ze strony „władz”, lecz w ich nadmiarze i złej metodyce, głównie technokratycznych próbach okiełznania naturalnie zrównoważonych procesów, które wyrzeźbiły krajobraz Polski, podobnie jak wszystkich obszarów lądowych naszej Planety. W chwili obecnej znakomita część systemów rzecznych w Polsce to techniczne protezy naturalnych cieków, i ich dolin, wynoszące ze zlewni zarówno zbyt szybko wody z opadów, jak i wiele substancji, co pogłębia problemy z jakością wód w JCWP.
 2. Program winien zainicjować systemowe zmiany w podejściu do zarządzania i użytkowania obszaru Polski, przede wszystkim zlewni rzek, Wisły i Odry, z drobnymi dodatkami zlewni innych rzek. Dla ograniczenia niekorzystnych deficytów wody, z jakimi nasz kraj boryka się od dłuższego czasu kluczowym jest odtworzenie zbliżonego do naturalnego poziomu retencji naturalnej, a nie, jak widać w programie, sztucznych prób zatrzymania odpływu w sieci cieków poprzez budowę barier na rzekach.      W uproszczeniu kluczowe dla poprawy retencji jest zachowanie wód opadowych jak najdłużej w górotworze, a nie w korytach cieków, czy sztucznych zbiornikach, gdzie ta woda już jest stracona. Jej powrót do obiegu wymaga bowiem dodatkowej infrastruktury i nakładów finansowych, czy to pompowania i nawadniania, czy też innych zabiegów. Woda ze zbiorników zaporowych nie wróci sama do źródeł i gleby. W tym aspekcie cały program zawiera w sobie sprzeczność u podstaw, bowiem przyspieszanie odpływu za sprawą drenaży, uszczelnień i profilowania systemów rzecznych jest wprost sprzeczne z ideą ograniczania odpływu.
 3. Istotnym elementem programu winna być rewizja do tzw. utrzymania wód, którego obecna forma to kontynuacja ogólnokrajowego drenażu górnych warstw górotworu, którego skutki to redukcja naturalnej retencji o objętość rzędu nieporównywalnego do jakichkolwiek możliwych sztucznych działań zastępczych. Sztuczne zbiorniki jako sposób na poprawę retencji to podtrzymywanie iluzji, która w rzeczywistości tworzy tylko wzrost ryzyka szkód, przez przyzwolenie zainwestowania naturalnie zalewowych części zlewni rzecznych.
 4. Hierarchia działań przyjęta w programie winna ulec całkowitemu odwróceniu, z pierwszoplanową rolą działań renaturyzacyjnych w dolinach rzecznych, ujmując cieki od samych źródeł i traktując dorzecza jako jednorodne systemy. Inwestycje techniczne winny być dopuszczone jedynie w ostateczności, w terenach silnie zurbanizowanych, gdzie wyprowadzenie infrastruktury poza strefy zalewowe jest kosztowne i trudne.
 5. Program winien narzucić jednoznaczne zasady użytkowania zlewni, z zakazem przekształcania użytków zielonych, osuszania mokradeł czy zmiany stosunków wodnych pogarszających retencję naturalną, a także uszczelnianie powierzchni powodujące przyspieszenie spływu wód. Przykładów rozwiązań poprawiających retencję, także na obszarach zurbanizowanych znaleźć można setki, i a nich, a nie archaicznych pomysłów winien korzystać nowoczesny i aspirujący do realnej poprawy sytuacji program godny XXI wieku.
 6. Zwracamy uwagę, że w chwili dyskusji nad koncepcją programu na całym obszarze Polski mają miejsce działania całkowicie sprzeczne z nowoczesnym, opartym na wiedzy, biorącym pod uwagę zmiany klimatu, zrównoważonym rozwojem. Kolejne tysiące kilometrów cieków poddawane są „utrzymaniu” poprzez odtwarzanie inżynierskich parametrów, podtrzymując a nierzadko potęgując zmiany dokonane przez poprzedników.
 7. W programie niezbędne jest narzędzie finansowe warunkujące jakiekolwiek odszkodowania, dopłaty i inne wsparcie użytkowników zlewni właściwym, zgodnym z nowoczesną wiedzą podejściem do gospodarowania częścią zlewni. Narzędzie to winno objąć wszystkich użytkowników, zarówno rolników, czy leśników, ale też mieszkańców miejscowości.
 1. W programie nie widać też wykorzystania wiedzy uzyskanej dzięki wyznaczeniu obszarów o podwyższonym ryzyku zalania, co uważamy za marnotrawstwo, zarówno tejże wiedzy, jak i środków wydatkowanych na opracowanie tej bazy danych.

Podsumowując, jako stowarzyszenie od wielu lat działające na rzecz poprawy stanu ekologicznego wód, „Założenia Programu Rozwoju Retencji na lata 2021 – 2027 z perspektywą do roku 2030”, w konfrontacji z nowoczesną wiedzą i wyzwaniami zmian klimatu, uważamy za nie do przyjęcia. Ewentualna realizacja zawartych w nim założeń to prosta droga do dalszego pogarszania sytuacji wodnej w Polsce po katastrofę ekologiczną z tragicznymi skutkami dla całego społeczeństwa. Wnioskujemy o całkowitą zmianę założeń tego programu. Jesteśmy otwarci na wsparcie wysiłków MŻŚiGM dla stworzenia ram nowoczesnej gospodarki wodnej, ograniczającej ryzyka dla społeczeństwa, a także realnie poprawiającej stan ekologiczny systemów wodnych, także z korzyścią dla społeczności nadrzecznych i nie tylko.

Z Poważaniem

W imieniu Zarządu Przewodniczący TPRIiG

Artur Furdyna

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DLA CZŁONKÓW TPRIIG

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy serdecznie zaprasza wszystkich Członków na Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się dnia 29.06.2019 o godzinie 16.00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie na ulicy Wojska Polskiego 28.

logo tpriig

SPRZĄTANIE BRZEGÓW RZEKI INY 2019

Sprzątanie Goleniowskiej części brzegów rzeki Iny zakończone.

Dnia 28.04.2019 o godzinie 9.00 spotkaliśmy się aby wspólnie posprzątać choć niewielki odcinek rzeki Iny.


Tegoroczna akcja sprzątania rzeki Iny zgromadziła niemal 60 uczestników. Większość z nich to Goleniowskie Zuchy i Harcerze, którym serdecznie dziękujemy za włożoną pracę na rzecz czystego środowiska.


Po sprzątaniu tradycyjnie wspólnie upiekliśmy kiełbaski.


Smuci fakt iż śmieci z roku na rok przybywa, w tym roku zebraliśmy okazałą górę worków zapełnionych przeróżnymi przedmiotami - od butelek i pudełek po przynętach przez opony aż po lodówki i części samochodowe.....

Przykre jest też to, że zainteresowanie braci wędkarzy podobnymi akcjami maleje... niestety ale była nas dosłownie garstka, żeby nie nasze dzielne Zuchy i  Harcerze naprawdę byśmy sobie nie poradzili z takim ogromem śmieci. Warto dodać że najmłodsza uczestniczka sprzątania miała zaledwie 6 miesięcy, może i dużo nie nazbierała, ale to powinno dawać do myślenia wszystkim osobom którym po prostu się nie chciało...

JESZCZE RAZ WSZYSTKIM OBECNYM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA AKTYWNĄ POMOC.

Poniżej krótka fotorelacja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

OCHRONA DRZEWOSTANU NAD RZEKĄ INĄ

W dniach 31.03. 2019 oraz 07.04.2019 członkowie Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy przeprowadzili akcję ochrony drzew nad brzegami rzeki Iny.

 

Brzegi Iny w ciągu kilkunastu ostatnich lat zostały ogołocone z drzew przez gryzonie. Mimo, że sami posadziliśmy w kilku akcjach ponad 65 000 sadzonek kilku gatunków właściwych dla zalewowej doliny rzecznej, zostało z nich około 1000 ładnych już olsz, dębów i wiązów. Tylko zabezpieczone siatką oparły się presji gryzoni. Postanowiliśmy ochronić, co zostało ze starszych drzew. Niektóre z nich pamiętają wiele... ale znaczna część już weszła w obrót materii martwej. I nie zacienia już koryta Iny, jak kiedyś.

 

W pierwszej turze akcji zabezpieczyliśmy część dorodnych drzew między Stargardem a Goleniowem

w drugiej turze akcja odbywała się poniżej miejscowości Goleniów

W sumie zabezpieczyliśmy ponad 100 dorodnych drzew zużywając ponad 300 metrów siatki, która została zakupiona ze środków Towarzystwa.

niestety to przysłowiowa ,,kropla w morzu,, dlatego w miarę możliwości będziemy się starali co roku chronić istniejący drzewostan nad rzeką oraz nasadzać nowe drzewa w miejscach gdzie tych drzew brakuje.

Poniżej kilka zdjęć z akcji.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

ZABEZPIECZENIE DRZEW NAD RZEKĄ INĄ

ZABEZPIECZENIE DRZEW NAD RZEKĄ INĄ

 

1

 

W ramach ochrony cennego drzewostanu rzeki Iny nabyliśmy kilkaset metrów siatki drucianej. Osiatkowane drzewa nie będą stanowić już dla bobrów łatwego "kąska".
W ubiegłą niedzielę przeprowadziliśmy próbę na kilku dorodnych dębach i wierzbach. Zdaje się, że udało nam się osiągnąć kompromis w kwestii bobrzej aktywności.

W najbliższą niedzielę 31 marca planujemy przeprowadzić dużą akcję ochrony nadrzecznych drzew w okolicach Stargardu. Mamy do dyspozycji wiele metrów siatki i narzędzia.

Chętnych do pomocy zapraszamy na zbiórkę w Sownie na skrzyżowaniu obok krzyża o godzinie 10.00

 

Druga tura akcji ochrony drzew będzie prowadzona 7 kwietnia poniżej miejscowości Goleniów i wtedy spotykamy się przy moście poniżej wiaduktu S3 na drodze prowadzącej na Goleniowski Park Przemysłowy o godzinie 9.00

 

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY DO POMOCY PRZY OCHRONIE TAK PIĘKNYCH DRZEW.

2

3

WIOSENNE SPOTKANIE Z TROCIĄ

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ RZEK INY I GOWIENICY NA COROCZNE

,, WIOSENNE SPOTKANIE Z TROCIĄ,,

 53537527 1341281636011260 7599797961433808896 o

Łowimy w sobotę od rana do wieczora oraz w niedzielę od rana do godziny 14.00

Po zakończeniu łowienia zapraszamy wszystkich Członków na spotkanie integracyjne przy ognisku na polu biwakowym koło miejscowości Łęsko.

Dla łowcy troci przewidziana nagroda!

Poniżej mapka z miejscem spotkania

mapa

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2024
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates