Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Stop utracie różnorodności biologicznej

Przyjęcie porozumienia mającego na celu zahamowanie utraty różnorodności biologicznej spotęgowanej zmianami klimatu – to rezultat zakończonej 29 października 2010 w japońskim mieście Nagoja .Konferencji Stron Konwencji NZ o różnorodności biologicznej. W segmencie wysokiego szczebla wziął udział minister środowiska prof. Andrzej Kraszewski.

W międzynarodowym szczycie, trwającym od 18 do 29 października w Japonii, wzięło udział osiemnaście tysięcy uczestników, w tym ponad siedem tysięcy delegatów. Przedstawiciele 193 państw oraz organizacji i instytucji z całego świata w trakcie intensywnych negocjacji pracowali nad nową globalną strategią i instrumentami ochrony różnorodności biologicznej na lata 2011- 2020 z wizją na rok 2050.

Zdecydowano, że w ciągu dziesięciu lat należy podjąć dodatkowe wysiłki na rzecz zachowania różnorodności biologicznej na świecie. Nowy Plan Strategiczny Konwencji o różnorodności biologicznej określa 20 kluczowych celów (tzw. Aichi Targets), które mają zostać osiągnięte do 2020 roku.
Przyjęty na Konferencji Protokół o dostępie do zasobów genetycznych i korzyści (tzw. Protokół z Nagoi) pozwoli na pełniejszą realizację trzeciego celu Konwencji: sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych.

Polska bardzo mocno angażuje się w ochronę różnorodności biologicznej nie tylko w zakresie lokalnym, ale i globalnym. Nie ma wątpliwości, że przyjmując nowy Plan Strategiczny, musimy być świadomi naszych potrzeb i możliwości. Cele w nim określone można osiągnąć tylko dzięki współpracy rządów ze społecznością – powiedział minister Kraszewski w oświadczeniu podczas obrad wysokiego szczebla.
Strony zgodziły się m.in. co najmniej o połowę i tam gdzie to możliwe aż do zera, zredukować tempo utraty siedlisk przyrodniczych, w tym lasów. Uzgodniono również, że obszary chronione powinny objąć siedemnaście procent terenów lądowych i dziesięć procent obszarów morskich.

Przypomnijmy, że rok 2010 został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Jego obchody są okazją do przeprowadzenia ogólnoświatowej kampanii mającej na celu podniesienie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej, poprzez zwrócenie uwagi na znaczenie różnorodności biologicznej dla jakości życia człowieka, pokazanie dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie ochrony zasobów przyrodniczych oraz zachęcenie do podejmowania dalszych wzmożonych wysiłków na rzecz przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej. Ratowanie różnorodności biologicznej wymaga wysiłku każdego z nas.

Konwencja o różnorodności biologicznej została sporządzona podczas tzw. Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro (Brazylia) 5 czerwca 1992 r. i jest obecnie jednym z najbardziej powszechnych porozumień międzynarodowych: jego stronami są 193 państwa świata. Polska ratyfikowała Konwencję w 1996 roku.

Głównymi celami Konwencji są ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie elementów różnorodności biologicznej, a także uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych.
Najważniejszym organem Konwencji jest Konferencja Stron, dokonująca przeglądu wdrażania Konwencji oraz podejmująca decyzje określające zadania dla stron i sekretariatu Konwencji.

Źródło: Ministerstwo Środowiska, www.mos.gov.pl

2010-11-03

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates