Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Powołano Zespół ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii

Powołano Zespół ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii Minister Marek Sawicki zainaugurował 1 lipca 2011 r. prace Zespołu ds. rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, utworzonego z inicjatywy samego ministra oraz senatora RP, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Ryszarda Góreckiego.

Otwierając pierwsze posiedzenie Zespołu minister zwrócił uwagę na fakt, że najważniejszymi wyzwaniami, przed jakimi stoją ministrowie rolnictwa państw członkowskich UE, są: zaspokojenie potrzeb żywnościowych oraz dywersyfikacja źródeł przychodów w rolnictwie.

W pierwszej kolejności do produkcji odnawialnej energii powinny być wykorzystywane surowce wspólnotowe, w tym przede wszystkim produkty uboczne i pozostałości produkcji rolnej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Zrównoważony rozwój i wykorzystanie dostępnego w rolnictwie potencjału odnawialnych źródeł będą sprzyjały realizacji tych celów. Rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich w oparciu o jednostki wytwórcze wykorzystujące lokalnie dostępne zasoby, zlokalizowane w niedalekiej odległościach od odbiorców końcowych, jest szczególnie ważnym zagadnieniem przy obecnych i przewidywalnych możliwościach dostaw energii mających istotny wpływ na działalność gospodarczą oraz warunki życia. Dlatego też zagwarantowanie stabilnych dostaw energii w regionach oddalonych od źródeł wytwarzania energii elektrycznej z zdekapitalizowaną infrastrukturą sieci przesyłowych i dystrybucyjnych o ograniczonych w stosunku do potrzeb możliwościach dostaw energii, będzie ważnym czynnikiem stymulującym rozwój pozarolniczych działalności na tych obszarach oraz aktywizacji regionów o dużym potencjale surowców przydatnych do wytwarzania energii – powiedział Marek Sawicki.

Inicjatorzy powołania Zespołu zgodnie podkreślili, że wykorzystanie niewielkich rozproszonych jednostek wytwarzania energii odnawialnej zlokalizowanych w małych miejscowościach i na terenach wiejskich, stwarza szansę na rozwój tych obszarów poprzez dywersyfikację przychodów oraz osiągnięcie korzyści finansowych ze źródeł dotychczas niewykorzystywanych.

Prace zespołu będę koncentrować się na:
 

opracowaniu modelowych rozwiązań dotyczących wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich ze szczególnych uwzględnieniem wykorzystania biomasy rolniczej;
analizie uwarunkowań rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących rozwiązań prawnych;
opracowywaniu propozycji działań oraz rozwiązań ułatwiających rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich;
promowaniu zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej na obszarach wiejskich poprzez wskazywanie rozwiązań najbardziej efektywnych pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym, dostosowanych do lokalnych uwarunkowań.

Minister podkreślił, że istotnym efektem prac Zespołu będzie wypracowanie wzorcowych rozwiązań dla wykorzystania rozproszonych odnawialnych źródeł energii w tym budowy lokalnych sieci dystrybucyjnych biogazu oczyszczonego, o parametrach zbliżonych do jakości gazu ziemnego. – Biogazownie rolnicze ukierunkowane na produkcję energii elektrycznej są źródłem wytwarzania energii cieplnej, która może i powinna być wykorzystywana do celów socjalnych oraz gospodarczych. Obiekty te powinny ułatwiać rolnikom realizację obowiązków z zakresu ochrony środowiska w rolnictwie oraz umożliwiać ograniczenie kosztów związanych z prowadzoną produkcją rolniczą – mówił szef resortu rolnictwa.

W trakcie dyskusji poruszono również szereg zagadnień, które zdaniem członków Zespołu winny sprzyjać realizacji postawionych zadań. Szczególną uwagę zwrócono na budowę świadomości społecznej, propagowanie modelowych rozwiązań dla społeczności lokalnych na poziomie gminy i powiatu oraz wdrażanie nowych technologii.

Minister poinformował zebranych, że w trakcie polskiej Prezydencji realizowany będzie sektorowy priorytet Biomasa, zasoby odnawialne – elementem poprawy bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju gospodarczego UE. W połowie lipca br. organizowana jest konferencja Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego ważnym elementem Wspólnej Polityki Rolnej z udziałem ministrów rolnictwa państw członkowskich, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Rady, Parlamentu Europejskiego, władz rządowych i samorządowych oraz ekspertów zajmujących się zagadnieniami odnawialnych źródeł energii. W ramach konferencji przewiduje się wypracowanie wspólnego komunikatu, który będzie stanowił podstawę do dalszych działań, w tym również na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu18 lipca br.

Wręczając powołania, minister podziękował za pozytywną odpowiedź na propozycję pracy w Zespole, od którego oczekuje wsparcia eksperckiego w rozwiązywaniu problemów energetycznych dotykających obszary wiejskie w Polsce i Wspólnocie Europejskiej. – Efekty prac Zespołu zostaną wykorzystane w pracach resortu, udostępnione samorządom, a także rolnikom oraz społecznościom lokalnym – zaznaczył Marek Sawicki.

Powołania do pracy w Zespole otrzymali:
 

prof. dr hab. inż. Janusz Gołaszewski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Przewodniczący Zespołu;
prof. dr hab. inż. Antoni Faber – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
prof. dr hab. inż. Anna Grzybek – Polskie Stowarzyszenie Biomasy;
prof. dr hab. inż. Ryszard Górecki – Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk;
prof. dr hab. inż. Jan Kiciński – zastępca dyrektora ds. naukowych, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk;
prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – Politechnika Śląska;
Jan Rączka – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
Tomasz Skrzyczyński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński – Wydział IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk;
Marek Woszczyk – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
Kazimierz Żmuda – Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zastępca Przewodniczącego Zespołu;
Elżbieta Czerniakowska-Bojko – Wydział Energii Odnawialnych i Biopaliw w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sekretarz Zespołu.

2011-07-05
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa, www.minrol.gov.pl, fot. sxc.hu

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates