Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

List w sprawie lokalizacji farm wiatrowych w okolicy Komarowa

 

TPRIIG/AF/81/2012                                                                                    Stepnica dn. 21 05 2012

 

 

  Szanowny Pan Robert Krupowicz

Burmistrz Miasta i Gminy Goleniów

Rada Miasta i Gminy Goleniów

 

      Uwagi do zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów pod kątem lokalizacji farm wiatrowych w okolicy Komarowa wzdłuż ujściowego odcinka rzeki Ina.

  

Szanowny Panie Burmistrzu!  Szanowni Państwo Radni!

      Jako Stowarzyszenie Pożytku Publicznego z głównym celem dbałości o ochronę ekosystemów rzek Iny, Gowienicy i Wołczenicy zmuszeni jesteśmy do zwrócenia uwagi na kilka faktów, które najwidoczniej zostały pominięte w trakcie opracowywania dokumentu dotyczącego oddziaływania na środowisko planowych inwestycji wiatrakowych.  Przede wszystkim opracowanie pomija zespół nieuchronnych oddziaływań na korytarz migracyjny krągłoustych oraz ryb dwuśrodowiskowych, jakim jest rzeka Ina oraz jej dorzecze. W zlewni rzeki Iny wyznaczono kilka obszarów NATURA 2000, dla których rzeka Ina jest łącznikiem- KORYTARZEM MIGRACYJNYM. Obszar rzeki Ina wraz z dorzeczem jest obszarem szczególnie cennym przyrodniczo, ponieważ rzeka ta wraz z dopływami jest siedliskiem rzadkich gatunków krągłoustych, jak: minóg morski Petromyzon marinus, minóg rzeczny Lampetra fluviatilis, minóg strumieniowy Lampetra planeri oraz ryb, jak: łosoś Salmo salar, troć wędrowna Salmo trutta trutta m. trutta, pstrąg potokowy Salmo trutta trutta m. fario, certa Vimba vimba, boleń Aspius as pius, węgorz Anguilla anguilla, kiełb Gobio gobio, kiełb białopłetwy, Romanogobio albipinnatus, słonecznica Leucaspius delineatus, koza Cobitis taenia, piskorz Misgurnus fossilis, śliz Barbatula barbatula, głowacz Cottus gobio. Podstawowym aspektem prawidłowego funkcjonowania ekosystemów wodnych jest continuum rzeczne, czyli możliwość swobodnej migracji organizmów. Planowana lokalizacja farm wiatrowych stwarza realną szansę utraty tej możliwości, i to dla całego dorzecza. Instalacje wiatrowe są generatorem drgań w różnych zakresach długości fal. Niektóre z tych fal są bardzo źle odbierane przez organizmy wodne, w tym niektóre gatunki ryb, z dużej odległości. Ich przenikanie do ekosystemu  rzeki Ina wynikające z lokalizacji instalacji wiatrowej w sąsiedztwie- jak wynika z założeń- rzędu kilkuset metrów, spowoduje WYTWORZENIE PODŁUŻNEJ BARIERY DLA MIGRACJI, odcinając dorzecze od Odry, Zalewu Szczecińskiego oraz Bałtyku.     

      

Z dostępnych dziś wyników badań wynika, że mieszkańcy wód, w tym ryby oraz krągłouste, są zwierzętami o rozbudowanym systemie odbioru bodźców w postaci drgań, co zresztą jest dość oczywiste, zważywszy doskonałe warunki rozprzestrzeniania się tych bodźców w ośrodku wodnym oraz gruncie. Zwierzęta te posiadają kilka wyspecjalizowanych narządów do postrzegania swego środowiska tym właśnie sposobem. Wiele badań potwierdza silną reakcję na nowe bodźce z tej grupy, różne u różnych gatunków, jednak głownie ujemne, powodujące ucieczkę zwierząt poza strefę oddziaływania. Ten fakt wymusza wniosek o potencjalnym istotnym zagrożeniu ze strony instalacji farm wiatrowych dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu. Testy przeprowadzone na młodocianych formach łososia w Szwecji w okresie spływu do morza wykazują, że niektóre zakresy fal generowanych przez instalacje wiatrowe są odczuwalne przez ryby z odległości 25 kilometrów, zaś w próbie testowej w ciągu trzech godzin z zanieczyszczeniem infradźwiękami barierę przekroczyło tylko ułamek procenta ryb, w stosunku do okresu ciszy. Fakty te jasno pokazują, że w środowisku rzecznym farma wiatrowa posadowiona w pobliżu cieku może stać się barierą nie do pokonania dla chcących migrować zwierząt. Zasięg takiego oddziaływania zależy w dużym stopniu od rodzaju podłoża. W omawianym przypadku, gdzie dominują osady torfowe o wysokim uwodnieniu, drgania mogą się rozprzestrzeniać na wiele kilometrów, a nawet wpływać w zauważalny u ryb sposób na jezioro Dąbie, ujściowy odcinek Odry, Roztokę Odrzaną  oraz obszar samego Zalewu Szczecińskiego. W opracowaniu dotyczącym wpływu hałasu na ryby dr Roman Żurek z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie na podstawie badań własnych oraz licznej grupy specjalistów z całego Świata, zaleca wysoką ostrożność we wprowadzaniu wszelkich nowych źródeł hałasu i wibracji do ekosystemów wodnych ponieważ badania tych oddziaływań są dopiero w fazie rozwoju, a już wstępnie wskazują wysokie oddziaływanie na mieszkańców wód.  Konieczność wielkiej ostrożności w odniesieniu do wód śródlądowych dodatkowo potęguje ograniczoność tych akwenów przez ląd, co uniemożliwia „obchodzenie” przez zwierzęta strefy dyskomfortu. Ogromne znaczenie przy podejmowaniu decyzji ma zespół oddziaływań etapu budowy. Tu niektóre technologie mogą być w bliskim zasięgu nawet zabójcze dla zwierząt wodnych, zaś efekt płoszenia odczuwalny będzie na wiele kilometrów i może całkowicie zaburzyć ciągi tarłowe oraz rozród naturalny. Sam proces budowy to także ogromny wzrost natężenia ruchu ciężkiego sprzętu, który zamieni część obszaru gminy w plac budowy na kilka lat!!!!

      Wniosek 1)

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI FAKTAMI WNIOSKUJEMY O WYKLUCZENIE MOŻLIWOŚCI BUDOWY FARM WIATROWYCH W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ WYKLUCZAJĄCA POWSTANIE WSZELKICH SZKODLIWYCH LUB PŁOSZĄCYCH ZWIERZĘTA WODNE W RZECE INA ODDZIAŁYWAŃ . WYZNACZENIE TAKIEJ ODLEGŁOŚCI WYMAGA SZCZEGÓŁOWYCH EKSPERTYZ DLA KAŻDEJ LOKALIZACJI, JEDNAK Z DOSTĘPNEJ DZIŚ JUŻ WIEDZY OGÓLNEJ MÓWIĆ MUSIMY O KILOMETRACH STREFY OCHRONNEJ.

      Wniosek 2)

 CAŁA RZEKA INA POWINNA OBJĘTA BYĆ OCHRONĄ JAKO KORYTARZ EKOLOGICZNY, W ZWIĄZKU Z CZYM KONIECZNA JEST OCENA ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEJ INWESTYCJI NA TEN EKOSYSTEM ORAZ OBSZARY NATURA 2000, KTÓRE ŁĄCZY, CO ZOSTAŁO ZBAGATELIZOWANE W OBECNYM OPRACOWANIU.

      Wniosek 3)

 KONIECZNE JEST RÓWNIEŻ PRZEPROWADZENIE WARIANTOWANIA I TU INWESTOR MUSI WYKAZAĆ BRAK ALTERNATYW, A TAKICH JEST MNÓSTWO, W ZWIĄZKU Z CZYM UWAŻAMY, ŻE PLAN BUDOWY FARM WIATROWYCH W TYM TERENIE JEST SPRZECZNY Z PRAWEM O OCHRONIE OBSZARÓW N2000.

      Wniosek 4)

WOBEC PRZEDSTAWIONYCH FAKTÓW WNIOSKUJEMY O PONOWNE PRZEPROWADZENIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Z UWZGLĘDNIENIEM BADAŃ NA ISTNIENIE WCZEŚNIEJ WSKAZANYCH ODDZIAŁYWAŃ ORAZ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA OBSZARY N2000.

 

 

  Szanowni Państwo Radni. Spoczywa na Was wielka odpowiedzialność za decyzję o przyszłości mieszkańców gminy Goleniów, a także ich dzieci i wnuków. Także Waszych rodzin! Dzięki wysiłkom grupki zapaleńców nasza Gmina oraz rzeka Ina są znane dziś w całej Polsce i za granicą, co zauważalnie przekłada się już na podmioty ze sfery związanej z turystyką. Stajecie Państwo przed wyborem interesu prywatnego pojedynczego podmiotu a interesem całej społeczności regionu!!!! Przychylając się do planów inwestora staniecie się współwinnymi likwidacji możliwości dalszego rozwoju naszej gminy w tych  kierunkach, do których jest gotowa. Apeluję do Państwa o rozwagę i wzięcie pod wzgląd całości społeczności od której dostaliście mandat zaufania.

Z PRZYRODĄ NIE MA KOMPROMISÓW, SĄ TYLKO PRZYCZYNY I SKUTKI. ZNISZCZONE SIEDLISKO TO ZANIK GATUNKU.

 

 

Z Poważaniem

 

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates