Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Kompensacje szkód środowiskowych w dorzeczu Iny.

Wystąpienie TPRIiG do Dyrektora ZZMiUW w Szczecinie w sprawie kompensacji szkód środowiskowych w dorzeczu rzeki Iny.

TPRIiG/AF/5/2009
Stepnica, 11.08.2009r

Pan Tomasz Płowens Dyrektor Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Kompensacje szkód środowiskowych w dorzeczu Iny

W nawiązaniu do przeprowadzonych rozmów oraz zawartego porozumienia zwracamy się do Państwa z wnioskiem o zawarcie w zakresie planowanych prac na rzece Inie oraz w jej dorzeczu działań kompensujących choć w części wyrządzone ekosystemowi tej rzeki szkody. Celem tych działań winno być odtworzenie ciągłości migracyjnej całego ekosystemu, zgodnie z duchem najnowszych zapisów o ochronie przyrody zawartych:

 • w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
 • w ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • w Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej – Ramowa Dyrektywa Wodna.
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory – Dyrektywa Siedliskowa.
 • Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 02 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków – Dyrektywa Ptasia.
 • Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska.

Poza troską o zachowanie bogactwa przyrodniczego tego ekosystemu, działania te mają również istotne znaczenie dla wypełnienie zapisów międzynarodowych sygnowanych przez nasz kraj jak  konwencja HELCOM,  a także dla podtrzymania i poprawy warunków  bytowania cennych gospodarczo gatunków ryb dwuśrodowiskowych oraz chronionych krągłoustych.

W związku z powyższym, wypełniając swe statutowe obowiązki, wnioskujemy o:

 1. Przebudowę progu na rzece Krąpiel w miejscowości Święte z wybudowaniem przepławki dla ryb, tak, by użytkownik MEW nie mógł ingerować w nienaruszalny przepływ biologiczny oraz umieszczenie w widocznym miejscu znacznika maksymalnego dozwolonego piętrzenia.
 2. Odbudowe starego koryta rzeki Małka w miejscowości Lubowo, tak, by ominąć ruiny starego piętrzenia, co udrożni ten ciek dla migracji organizmów wodnych i jednocześnie zmniejszy zagrożenie podtopień dla Lubowa.
 3. Usunięcie  ruin piętrzenia na cieku Sławęcinka, tak by udrożnić go dla migracji organizmów wodnych
 4. Wykonanie kaskady na potoku w Goleniowie- Goleniowska Struga, by udrożnić go dla migracji organizmów wodnych. Konstrukcja powinna ograniczyć erozje wgłębną poniżej piętrzeń.
 5. Usunięcie resztek konstrukcji piętrzących na cieku Reczyca, oraz udrożnienie jazu na MEW w Suchaniu  przez budowę przepławki dla ryb z zagwarantowaniem nienaruszalnego przepływu.
 6. Przebudowę zespołu budowli piętrzących i jazu w miejscowości Recz z przepławką dla ryb z zagwarantowanym przepływem nienaruszalnym
 7. Udrożnienie cieku Bącznik w Bolechowie.
 8. Przebudowa na kaskady piętrzeń na rzece Gowienica w miejscowościach Widzeńsko, Babigoszcz, Kikorze.
 9. Budowa przepławki na rzece Gowienica na jazie przy hodowli ryb łososiowatych w miejscowości Łożnica.

Zdając sobie sprawę z ograniczonych możliwości finansowych, deklarujemy wsparcie Państwa wysiłków w pozyskiwaniu dodatkowych środków oraz specjalistyczne konsultacje planowanych przedsięwzięć. Jednocześnie kładziemy nacisk na jak najszybsze rozpoczęcie działań, by odwrócić niekorzystne skutki wieloletnich zaniedbań i błędów.

Z poważaniem,
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
Artur Furdyna

Do wiadomości:

 1. Dorota Janicka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
 3. ZO PZW Szczecin
 4. RZGW Szczecin
 5. Klub Przyrodników Świebodzin
 6. Magazyn „Wędkarski Świat”
 7. Portal „Wędkomania

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates