Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Nowoczesna Ochrona Środowiska

Klimat, gospodarka odpadami i gospodarka wodna – to priorytety prof. Andrzeja Kraszewskiego, który zastąpi prof. Macieja Nowickiego na stanowisku ministra środowiska

Prof. Kraszewski, który przyjął z rąk prezydenta nominację na stanowisko ministra środowiska, zapowiada swoje pierwsze działania jako szefa resortu. Jako priorytety wymienia m.in. klimat, szczególnie handel uprawnieniami do emisji co2, gospodarkę odpadami i gospodarkę wodną.

Nowy minister zapowiada także zdecydowane działania w obszarze odpadów komunalnych oraz walkę z szarą strefą w recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. – Mam ambicję i wolę zbudowania takich ram systemowych, które umożliwią polskim samorządom nowoczesną, zgodną z normami unijnymi i racjami ochrony środowiska gospodarkę odpadami – zapowiada Kraszewski. – Mam nadzieję, że ta reforma się powiedzie.

Przyspieszenia, zdaniem prof. Kraszewskiego, wymaga przede wszystkim realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. – Chciałbym, żeby za mojej kadencji polskie rzeki, jeziora, a zaraz i wody podziemne odzyskały swą dobrą jakość i zdolność biologiczną jako bardzo ważny ekosystem.

Prof. Kraszewski jako minister środowiska zapowiada także wzmocnienie Inspekcji Ochrony Środowiska i nadanie jej uprawnień, które pozwolą skuteczniej niż dotychczas egzekwować prawo ochrony środowiska.

Przedstawieniu prof. Andrzeja Kraszewskiego jako ministra środowiska towarzyszyło formalne pożegnanie ministra Nowickiego, który w grudniu zeszłego roku złożył rezygnację z urzędu. Minister Nowicki podkreślił znaczenie rozwoju nowoczesnej infrastruktury Polski z poszanowaniem zasad ochrony środowiska jako zasady, która przyświecała jego działaniom.

Wśród zadań, które zrealizował w ciągu ostatnich dwóch lat minister Nowicki podkreślił znaczenie rozwiązywania konfliktów z Unią Europejską, w szczególności problemu obwodnicy Augustowa, implementację środowiskowego prawa unijnego i przyśpieszenie procedur środowiskowych (związane z powołaniem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska), zakończenie ustanawiania obszarów Natura 2000 oraz skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych.
Prof. Maciej Nowicki dwukrotnie sprawował funkcję ministra środowiska: w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (w 1991), następnie Donalda Tuska od 16 listopada 2007.

Dr hab. inż. Andrzej Kraszewski jest profesorem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii  Środowiska, specjalistą w zakresie oddziaływania przedsięwzięć infrastrukturalnych na środowisko. Prowadził badania w zakresie metodologii ocen oddziaływania na środowisko, oddziaływania transportu na środowisko i roli konfliktu w podejmowaniu decyzji. Zajmuje się również analizą ryzyka, budową modeli prognostycznych, informatyką środowiska i systemami informacji o środowisku.

Źródło: Ministerstwo Środowiska, www.mos.gov.pl

Z naszej strony życzymy Panu Ministrowi powodzenia w tych planach. Będziemy ze swej strony sygnalizować wszelkie nieprawidłowości, zwłaszcza dotyczące gospodarki wodnej, w tym ściekami.

Artur Furdyna, Stepnica 2010-02-02

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates