Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych

Ogłoszono konsultacje spoleczne programu "Przeciwdziałanie skutkom odpływu
wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie", jaki
zamierzają zrealizowac Lasy Państwowe ze środków POIiŚ (program jest na
liście projetów indywidyualnych, ma więc zagwarantowane finansowanie).

Program obejmuje 480 inwestyci hydrotechnicznych w 55 górksich naleśnictwach
- są to głównie małe zbiorniki retencyjne, ale także prace w zakersie
"renaturalizacji cieków i mokradeł".

Do kunsultacji udostępniono treśc programu z oceną oddziaływania na
środowisko, a także mapy rozmieszczenia inwestycji w poszczególnych
nadleśnictwach.

Termin zgłaszania uwag do 14 maja 2010 r. 

Informacja o programie i materiały do konsultacji są zamieszczone na
stronie:
http://www.ckps.pl/projekty,pgl,lp/retencja,na,terenach,gorskich.html

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates