Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Regulamin Parady Rekordów

Uwaga: Do końca 2012r. przy zgłoszeniu ryb złowionych we wcześniejszych sezonach, wymagane jest jedno zdjęcie z okazem. Po tym okresie obligatoryjne będzie dodatkowe zdjęcie (nieumieszczane w paradzie) z miarką rozłożoną wzdłuż sylwetki ryby. Ta sama zasada obowiązuje w odniesieniu do okazów złowionych obecnie. Zdjęcie z czytelną miarką decyduje o przyjęciu zgłoszenia ryb złowionych po 01-03-2012.
 
 

1. Zgłoszenie zatwierdza Komisja wybrana spośród członków Towarzystwa TPRIiG.

2. Komisja może posiłkować się opiniami na forum w kwestii zgłoszenia.
 
3. Zgłoszone ryby zamieszczają na stronie wyłącznie osoby upoważnione do jej administrowania.

4. Miejscem połowu jest dorzecze Iny, Gowienicy lub Wołczenicy.

5. W zgłoszeniu wymagane jest podanie danych:
a) imię i nazwisko łowcy
b) nazwę miasta i/lub klubu, koła, towarzystwa itp.
c) nazwę rzeki
d) datę połowu
e) długość ryby

6. Zgłoszenie może zawierać wagę ryby. Pełni ona jednak rolę czysto informacyjną.

7. Wyłącznie autor połowu może dokonać zgłoszenia.
 
8. Autor połowu zgadza się na wykorzystywanie zdjęć przez TPRIiG z podaniem imienia i nazwiska autora.
 
9. Ryba jest złowiona zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (RAPR) a łowiący posiada dokumenty upoważniające do połowu.

10. Kryterium decydującym o kolejności w tabeli jest długość okazu.

11. Minimalna długość ryby to 80 cm. Rozdzielczość pomiaru to 1 cm.

12. Honorujemy wyłącznie zgłoszenia ze zdjęciem.

13. Zdjęcie powinno przedstawiać rybę i jej łowcę na łonie natury. Dopuszcza się wykonanie zdjęcia samej ryby na łonie natury w perspektywie otoczenia.
 
14. Zdjęcie posiada przyzwoite parametry techniczne (ostrość, jasność, ryba na pierwszym planie). Słabsze zdjęcia mogą być poddane korekcie w programie graficznym przez osoby upoważnione do administrowania stroną.
 
15. Zdjęcie charakteryzuje wysoka estetyka (np. zdjęcie ryby leżącej przy gumowcu lub zdjęcie ze śmieciami w tle będzie odrzucone).
 
16. Ryba jest czysta, zdrowa i bez śladów krwi.

17. Maksymalna ilość pozycji w każdej tabeli rekordów wynosi 20.

18. Komisja ma prawo weryfikacji zgłoszenia w przypadku potwierdzonej informacji o połowie niezgodnym z RAPR lub na innym łowisku niż wody objęte opieką TPRIiG.

19. Przysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją prezentowanego regulaminu.
 
Towarzystwo TPRIiG zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz prawo do przekazywania informacji połowowych innym instytucjom z wyłączeniem danych osobowych oraz zdjęć.

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates