Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Witamy, Gościu
Username: Password: Zapamiętaj mnie
A my tu gadu - gadu

TEMAT: Zmiany w Prawie- W tym wątku postaramy się informo

Zmiany w Prawie- W tym wątku postaramy się informo 12 lata 1 miesiąc temu #4393

 • Mirosław Kowalczuk
 • Mirosław Kowalczuk Avatar
dalsza część ustawy

PRZEPISY KARNE
Art. 27a. (54) 1. Kto:
1)dokonuje połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, nie posiadając przy sobie upoważnienia, o którym mowa w art. 5,
2)dokonując amatorskiego połowu ryb:
a)nie posiada przy sobie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego lub używa tej karty mimo sądowego orzeczenia o odebraniu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego,
b)nie posiada zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeżeli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia,
3)dokonuje połowu ryb z naruszeniem art. 7 ust. 1a,
4)narusza przepis art. 16 lub przepisy wydane na podstawie art. 21 pkt 4, nie oznakowując obrębu hodowlanego albo ochronnego lub niewłaściwie je oznakowując, lub nie będąc do tego uprawnionym, umieszcza takie oznakowanie lub niszczy oznakowanie obrębu hodowlanego albo ochronnego,
5)wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 ust. 2 wstępuje do obrębu hodowlanego bez uzgodnienia terminu, miejsca lub sposobu wejścia do obrębu hodowlanego z uprawnionym do rybactwa w tym obrębie albo wstępuje do obrębu hodowlanego niezgodnie z tymi uzgodnieniami,
6)dokonuje połowu ryb, wykorzystując do tego sprzęt pływający niezarejestrowany lub nieoznakowany albo oznakowany niezgodnie z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 21 pkt 4,
7)dokonuje amatorskiego połowu ryb z naruszeniem art. 20 ust. 6
- podlega karze grzywny albo karze nagany.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, wymierza się odpowiednio za usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu czynu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3-7.
3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.
4. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio:
1)na rzecz pokrzywdzonego:
a)obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub
b)uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb;
2)przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia, na rzecz uprawnionego do rybactwa;
3)trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez osobę ukaraną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym.
5. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, sąd powiadamia właściwy organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego.
6. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.
7. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Art. 27b. (55) 1. Kto:
1)dokonując połowu ryb, narusza zakaz określony w art. 8 ust. 1 pkt 1-5 lub 11-13,
2)dokonując amatorskiego połowu ryb:
a)używa podrywki wędkarskiej niezgodnie z art. 7 ust. 1,
b)narusza zakaz określony w art. 10 ust. 1 pkt 2,
c)narusza zakaz określony w art. 17 ust. 7,
3)narusza określone w art. 2 ust. 1 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2 warunki chowu, hodowli lub połowu organizmów żyjących w wodzie innych niż ryby,
4)dokonuje zarybień niezgodnie z art. 4b ust. 1,
5)nie stosuje się do nakazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2,
6)dokonuje połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, nie posiadając dokumentu stwierdzającego upoważnienie, o którym mowa w art. 5,
7)narusza przepis art. 20 ust. 1, 4 lub 5
- podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny nie niższej niż 200 zł.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, wymierza się odpowiednio za usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu czynu, o którym mowa w ust. 1.
3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.
4. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio:
1)na rzecz pokrzywdzonego:
a)obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub
b)uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb;
2)przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia, na rzecz uprawnionego do rybactwa;
3)trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez osobę ukaraną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym.
5. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, sąd powiadamia właściwy organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego.
6. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.
7. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1, następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Art. 27c. (56) 1. Kto:
1)poławia raka szlachetnego lub błotnego, nie będąc do tego uprawnionym,
2)nie będąc uprawnionym do rybactwa albo osobą poławiającą na jego rzecz, poławia ryby rybackimi narzędziami lub urządzeniami połowowymi,
3)narusza zakaz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1,
4)narusza zakaz określony w art. 3i, art. 8 ust. 1 pkt 6-10 i ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 11, art. 14 ust. 2 lub art. 19 ust. 1,
5)nie stosuje się do nakazu, o którym mowa w art. 10 ust. 2,
6)dokonuje połowu ryb niezgodnie z otrzymanym zezwoleniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2,
7)przegradza łożysko wody płynącej sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi bez zezwolenia, o którym mowa w art. 17a ust. 1 lub 2, albo przegradza to łożysko niezgodnie z tym zezwoleniem
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W razie skazania za przestępstwa określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości, na koszt skazanego.
3. W razie skazania za przestępstwa określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio:
1)na rzecz pokrzywdzonego:
a)obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub
b)uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb;
2)przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa;
3)trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez osobę skazaną ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym;
4)zakaz składania oferty do konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego na okres od roku do 3 lat.
4. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, sąd powiadamia właściwy organ, upoważniony do wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego.
5. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.
Art. 28. Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów karty wędkarskie zachowują ważność do dnia 31 grudnia 1987 r. Osoby posiadające te karty, przy ich wymianie w terminie określonym w zdaniu poprzednim na karty wymagane według przepisów tej ustawy, są zwolnione z obowiązku składania egzaminu, o którym mowa w art. 7 ust. 4.
Art. 29. Traci moc ustawa z dnia 7 marca 1932 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 35, poz. 357, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1951 r. Nr 14, poz. 110 oraz z 1961 r. Nr 5, poz. 33).
Art. 30. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1985 r.


W naszym przypadku z jakim borykamy się w okresie tarła troci najbardziej istotnym zapisem w przepisach karnych ustawy jest:
art. 27b ust.2 pdp. c)który mówi kto narusza zakaz określony w art. 17 ust. 7,
w treści
Art. 17. 7. Zabrania się uprawiania amatorskiego połowu ryb w miejscu i w czasie wskazanym w uchwale, o której mowa w ust. 3 pkt 2.

w ust.3 pkt 2 stanowi:
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu ochrony ryb i zapewnienia rybom możliwości odbycia tarła: zarząd województwa może, w drodze uchwały, wskazać miejsce i czas, w którym obowiązuje całkowity albo częściowy zakaz uprawiania amatorskiego połowu ryb -podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny nie niższej niż 200 zł.

Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 art. 27b, następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Ostatnio zmieniany: 12 lata 1 miesiąc temu przez Mirosław Kowalczuk.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Zmiany w Prawie- W tym wątku postaramy się informo 12 lata 1 miesiąc temu #4394

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Prezes TPRIiG
 • Posty: 1483
 • Thank you received: 179
 • Oklaski: 109
Pozwoliłem sobie poprosić Wojtka o znowelizowaną pigułkę dla WĘDKARZY I STRAŻNIKÓW. Co prawda niedawno takie opracowanie przygotował w ramach projektu, ale niestety w międzyczasie doszły nowe rozporządzenia i pewne zapisy uległy modyfikacji. Dziś wysłuchałem instruktażu od komendanta PSR. Będziemy w imieniu tej służby wystawiać pisemne zaproszenia do siedziby tej firmy......
Wizyta będzie kosztować zgodnie z ustawa plus koszt dojazdu.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Zmiany w Prawie- W tym wątku postaramy się informo 12 lata 1 miesiąc temu #4395

 • Mirosław Kowalczuk
 • Mirosław Kowalczuk Avatar
Instruktarz maiła chyba na celu naganianie wyników dla PSR przez SSR. Ja jestem całkiem odmiennego zdania nasze sprawy załatwiane muszą być na miejscu przy współpracy z innymi służbami z naszego rejonu i tu konieczne są rozmowy i uzgodnienia.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Zmiany w Prawie- W tym wątku postaramy się informo 12 lata 1 miesiąc temu #4396

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Prezes TPRIiG
 • Posty: 1483
 • Thank you received: 179
 • Oklaski: 109
Zgodne z twoimi przemyśleniami są nasze wnioski w raporcie.......
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Zmiany w Prawie- W tym wątku postaramy się informo 10 lata 9 miesiąc temu #6072

 • Artur Furdyna
 • Artur Furdyna Avatar
 • Offline
 • Prezes TPRIiG
 • Posty: 1483
 • Thank you received: 179
 • Oklaski: 109
Jak informuje KLUB PRZYRODNIKÓW:
W Dzienniku Ustaw z 4 lutego opublikowana została ustawa z 4 stycznia 2013 o
zmianie ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw, dokunująca
transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17
czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki
środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej). Ustawa
wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Za dotychczasowy brak
transpozycji tej dyrektywy Polska ma już otwartą sprawę w Trybunale
Sprawiedliwości UE.

Polska, jak każde inne panstwo UE, jest obowiązana do 2015 r. opracować
krajowy program ochrony wód morskich i wdrożyć go do końca 2016 r., w
założeniu osiągnięcia, do 2020 r. dobrego stanu środowiska morskiego.
Pojęcie stanu środowiska morskiego obejmuje nie tylko czystość wód morskich,
ale i różnorodność biologiczną morza, kompletność łańcuchów pokarmowych,
morską różnorodność biologiczną, zrównoważenie eksploatacji zasobów morza,
integralność dna morskiego itp.

Przy okazji, w ustawie o ochronie przyrody wprowadzono od dawna oczekiwane
przepisy umożliwiające uznawanie morskich rezerwatów przyrody - będzie to
czynił RDOŚ właściwy dla przylegającego wybrzeża, po uzgodnieniu z
dyrektorem urzędu morskiego.

Źródło - wiadomości KP
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates