Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Kontrowersyjne dotacje na OZE na Dolnym Śląsku?

Ruszył nabór wniosków na dotacje unijne na OZE na Dolnym Śląsku. Kryteria konkursu wykluczają dofinansowanie projektów dot. budowy farm wiatrowych czy wykorzystania energii słonecznej, a zdecydowanie faworyzują hydroenergetykę - jak podaje www.gramwzielone.pl.

cid_part1.09020300.jpg

W ramach dolnośląskiego RPO, Działanie 5.1 "Odnawialne źródła energii", Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ma do rozdysponowania 16,7 mln euro, czyli 66,6 mln zł. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konkurs jest adresowany wyłącznie do przedsiębiorstw energetycznych, a składane wnioski powinny dotyczyć budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - bazujących na wykorzystaniu energii wodnej, w tym geotermii, a także biomasy (także biogazu rolniczego i wysypiskowego) - wraz z niezbędną infrastrukturą służącą do przyłączenia do najbliższej sieci.

Na projekty związane z budową hydroelektrowni do wydania jest 56,5 mln zł, czyli 85% całej puli, a na elektrownie biomasowe i biogazownie - zaledwie 10,1 mln zł.

Oznacza to, że zdecydowaną większość środków przeznacza się dla hydroenergetyki, a kwota, jaka jest do wydania na elektrownie, w których będzie spalana biomasa, nie wystarcza do wybudowania nawet jednej, średniej wielkości biogazowni.

Koszt budowy biogazowni o mocy ok. 1 megawata szacuje się na poziomie 15-20 mln zł. Zakładając, że firma składająca wniosek o dotację na budowę biogazowni otrzyma dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, pieniędzy nie wystarczy już dla innych podmiotów chcących otrzymać dofinansowanie na podobny cel.

Takie ograniczenie zakresu projektów do wybranych źródeł odnawialnych, w tym niejasny podział udostępnianych środków, a także zaproszenie do konkursu wyłącznie przedsiębiorstw energetycznych, oznacza, że do konkursu będą mogły przystąpić tylko niektóre, dolnośląskie firmy działające w branży hydroelektrowni czy produkcji energii z biomasy.

Regulamin konkursu wyklucza ponadto dofinansowanie projektów mających na celu budowę instalacji do produkcji zielonej energii z przeznaczeniem na cele własne, a dopuszcza jedynie inwestycje służące do produkcji i odsprzedaży czystej energii do sieci.

O dotacje mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje się na terenie Polski. Wysokość dotacji dla mikro- i małych firm może odpowiadać maksymalnie kwocie 60% wydatków kwalifikowanych, dla średnich firm poziom ten ustalono na 50%, a dla dużych - na 40% kosztów kwalifikowanych.

Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć zwłaszcza zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wytwarzania energii. Koszty kwalifikowane muszą wynosić co najmniej 300 tys. zł i maksymalnie 10 mln zł.

Termin składania wniosków w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mija 30 czerwca 2011 roku.

2011-05-05
Źródło: www.gramwzielone.pl, fot. sxc.hu

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates