Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Zalecenia KE w kwestii wdrażania RDW

POLSKA NADAL NIE REALIZUJE ZALECEŃ KE W KWESTII WDRAŻANIA RDW Komisja Europejska wystosowała dziś do Polski tzw. uzupełniającą uzasadnioną opinię dotyczącą transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej do prawa polskiego.
Komisja uważa, że mimo zmian w polskim prawie wodnym w początkach 2011 r. i mimo wydania nowych rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie oceny stanu wód, transpozycja wciąż nie jest pełna. Obecne wystąpienie dotyczy braku
pełnego i właściwego monitoringu wód, w tym pomijania w nim pewnych obligatoryjnych, w świetle dyrektywy, elementów. Wątpliwości Komisji budzi m. in. praktyczne pomijanie aspektów hydromorfologicznych w ocenie stanu
wód.


Komunikat prasowy:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/172&format=HTM
L&aged=0&language=PL&guiLanguage=en

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates