Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Komisja Europejska: gospodarka wodna w Polsce niezgodna z unijnymi przepisami!

26 marca Komisja Europejska ogłosiła, że skierowała przeciwko Polsce
zarzuty łamania unijnego prawa w związku z gospodarką wodną. Zarzuty
dotyczą utrzymywania rzek w sposób powodujący niszczenie ich wartości
przyrodniczych i bez żadnych ocen wpływu na środowisko.

 

(Wspólna informacja OTOP, WWF oraz Klubu Przyrodników.)

 

Decyzja unijnych komisarzy z 22 marca br. o wysłaniu do Polski
pierwszego formalnego ostrzeżenia o niezgodności sposobu utrzymywania
polskich rzek z unijnym prawem środowiskowym rozpoczyna tzw. procedurę
naruszeniową. Jeśli Komisja Europejska nie uzna wyjaśnień polskiego
rządu, sprawa może trafić do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Pomiędzy pierwszym ostrzeżeniem z Komisji Europejskiej, a skargą do
Trybunału jest tylko jeden etap pośredni - tzw. uzasadniona opinia,
która jest ostatnim formalnym ostrzeżeniem - wyjaśnia Małgorzata
Górska - rzecznik ds. polityki ochrony przyrody w Ogólnopolskim
Towarzystwie Ochrony Ptaków. - Nasze organizacje zgadzają się z
argumentami Komisji. Aby uniknąć wyroku Trybunału, Polska musi
przekonać Komisję, że jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo
polskim rzekom i zacząć mądrze gospodarować zasobami wodnymi.

Komisja Europejska uważa, że prace realizowane na polskich rzekach pod
nazwą ich "utrzymywania" w rzeczywistości są nie tylko utrzymywaniem,
ale wielokrotnie powodują trwałe przekształcenia koryta rzecznego i
jego strefy brzegowej. Zgodnie z unijnym prawem, takie przekształcenia
wymagają uprzedniej oceny oddziaływania na środowisko i ew. na obszary
Natura 2000, co w Polsce nie jest realizowane - mówi Paweł Pawlaczyk z
Klubu Przyrodników.
To nie jedyna procedura naruszeniowa prowadzona przez Komisję
Europejską dotycząca złej gospodarki wodnej w Polsce. Miesiąc
wcześniej Komisja wszczęła odrębne postępowanie w sprawie prac
nazwanych "utrzymywaniem rzek i naprawą szkód powodziowych" w
województwie podlaskim, w znacznej części zrealizowanych w obszarach
Natura 2000, a niepoprzedzonych żadnymi ocenami. Komisja prowadzi też
odrębne postępowanie w sprawie braku pełnej transpozycji do polskiego
prawa tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, będącej podstawą gospodarki
wodnej w UE, a stanowiącej, że do 2015 r. należy przywrócić tzw. dobry
stan ekologiczny wszystkich wód.
Problemem gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w naszym
kraju jest bazowanie na rozwiązaniach anachronicznych, nie biorących
pod uwagę, że rzeka jest żywym ekosystemem - takich jak zabudowa
hydrotechniczna rzek, kształtowanie uproszczonego przekroju
poprzecznego cieków, zwiększanie przepustowości koryt rzecznych i
obszarów międzywala (m.in. poprzez pogłębianie koryta, wycinkę drzew i
krzewów, próby likwidacji wszystkich naturalnych elementów koryta, jak
odsypy i namuliska, przegłębienia, wyrwy w brzegach). Działania te
często nie przynoszą zakładanych efektów, zwiększają zagrożenie
powodziowe i niszczą cenne środowisko przyrodnicze rzek, ich dolin,
prowadzą do osuszania mokradeł. Co gorsza, w planowaniu przedsięwzięć
z zakresu gospodarki wodnej niejednokrotnie ignoruje się procedurę
oceny oddziaływania na środowisko.

Istnieje wiele innych skutecznych i nowoczesnych metod ochrony
przeciwpowodziowej oraz gospodarowania wodą - tłumaczy dr Marta
Wiśniewska, konsultant ds. Infrastruktury i Środowiska w WWF Polska. -
Jeśli w naszych działaniach nie będziemy brać pod uwagę naturalnych
uwarunkowań to nie tylko rosnąć będzie ryzyko zagrożenia powodziami
dla ludzi, szkody w mieniu i środowisku, ale będą także rosnąć straty
w rolnictwie, turystyce i innych sektorach gospodarki zależnych od
wody.

Ramowa Dyrektywa Wodna UE zobowiązuje do utrzymania lub odtworzenia
dobrego stanu ekologicznego ekosystemów rzecznych, biorąc przy tym pod
uwagę także potrzeby zarządzania ryzykiem powodziowym i korzystania z
wody do rożnych celów. Jej pełne wdrożenie będzie musiało zmienić
polską gospodarkę wodną, ale jest szansą na piękne, czyste, naturalne
i bogate w ryby rzeki.


Więcej informacji:

Małgorzata Górska
Rzecznik ds. polityki ochrony przyrody, OTOP
+ 48 501 542 851 begin_of_the_skype_highlighting              + 48 501 542 851      end_of_the_skype_highlighting
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marta Majka Wiśniewska
Konsultant WWF ds. Infrastruktury i Środowiska
+48 602 888 143 begin_of_the_skype_highlighting              +48 602 888 143      end_of_the_skype_highlighting
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paweł Pawlaczyk
samodzielny specjalista, Klub Przyrodników
+48 600 482 119 begin_of_the_skype_highlighting              +48 600 482 119      end_of_the_skype_highlighting
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to działająca od
dwudziestu lat organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego,
zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją.
Celem Towarzystwa jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra
obecnych i przyszłych pokoleń. Jego działania wspiera rzesza
kilkunastu tysięcy członków, wolontariuszy i sympatyków. OTOP jest
polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków -
BirdLife International.
Więcej informacji o działaniach OTOP na:www.otop.org.pl

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji zajmujących się
ochroną przyrody. Od 50 lat działa na rzecz powstrzymania degradacji
środowiska naturalnego i stworzenia przyszłości, w której ludzie będą
żyli w harmonii z przyrodą. Obecnie ok. 1,300 projektów prowadzonych
jest przez WWF na całym świecie.
Dowiedz się więcej:www.wwf.pl

Klub Przyrodników (KP) jest istniejącą od 30 lat ogólnopolską
organizacją działająca na rzecz ochrony przyrody. Klub stawia sobie za
cel skuteczną ochronę przyrody, opartą na bazie rzetelnej wiedzy o
niej, realizowaną za pomocą pełnego wachlarza metod - od wdrażania
własnych projektów ochrony przyrody, przez budowę partnerstw na rzecz
chronienia przyrody, po mechanizmy administracyjne i prawne. Klub
specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ochrona ekosystemów
wodno-błotnych oraz w zagadnieniach związanych z wyznaczaniem i
ochroną obszarów Natura 2000.
Więcej:www.kp.org.pl

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates