Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

PE o WPR: powstrzymać degradację różnorodności biologicznej

Trzeba zwiększyć wysiłki, aby powstrzymać degradację różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, stwierdził Parlament Europejski w rezolucji przyjętej w piątek.  Unii Europejskiej nie udało się zrealizować celu w zakresie różnorodności biologicznej na 2010 rok, dlatego posłowie domagają się wprowadzenia ochrony różnorodności biologicznej do kluczowych polityk unijnych. Do 2020 roku powinny zostać wycofane wszystkie dotacje szkodliwe dla środowiska.

Rezolucja w sprawie różnorodności biologicznej jest odpowiedzią Parlamentu Europejskiego na unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 rorku, przedstawionej przez Komisje w maju 2011 roku. Jak zauważono w dokumencie, utrata różnorodności biologicznej oznacza dla społeczeństwa olbrzymie koszty gospodarcze.

"Wszystko co daje nam natura, czystą wodę i powietrze, żyzne gleby, żywność, jest nie tylko niezbędne do przetrwania, ale przedstawia również niebagatelną wartość ekonomiczną. W opinii ekspertów, każdego roku tracimy do 3 proc. PKB z powodu utraty różnorodności biologicznej. Dla UE oznacza to utratę 450 miliardów euro każdego roku. Jeśli porównamy tę kwotę z 5,8 miliardami euro, które inwestujemy w Naturę 2000, możemy śmiało powiedzieć, że robimy dobry interes!" - powiedział poseł sprawozdawca Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL).

Prawdziwym sprawdzianem zaangażowania UE w osiągnięcie celu związanego z różnorodnością biologiczną i kluczem do rozwiązania tego problemu nie jest nowa strategia, ale zbliżające się reformy wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa, jak również wieloletnich ram finansowych, czytamy w rezolucji.

Zmiana ukierunkowania WPR
Wspólna polityka rolna nie ogranicza się do zapewnienia żywności i rozwoju obszarów wiejskich, ale jest ważnym narzędziem wspierającym różnorodność biologiczną, ochronę, łagodzenie zmian klimatu, a także utrzymanie usług ekosystemowych. Posłowie żałują jednak, że nie udało się powstrzymać ogólnej utraty różnorodności biologicznej w UE.

WPR powinna w większym stopniu zapewniać rolnikom rekompensaty za dostarczanie dóbr publicznych, gdyż obecnie rynek nie jest w stanie uwzględnić gospodarczej wartości ważnych dóbr publicznych, których może dostarczyć rolnictwo.

Wycofać dotacje szkodliwe dla środowiska

Zdaniem posłów, podstawą wszystkich płatności WPR - wraz z płatnościami od roku 2014 - powinny być solidne przepisy dotyczące wzajemnej zgodności sprzyjające ochronie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych, obejmujące dyrektywę ptasią i siedliskową, prawodawstwo w zakresie pestycydów i produktów biobójczych oraz ramową dyrektywę wodną.

PE wzywa Komisję i państwa członkowskie do zidentyfikowania wszystkich dotacji szkodliwych dla środowiska i przygotowania do końca 2012 r. planu działań na rzecz wycofania takich dotacji do 2020 r.


Redakcja EkoNews.

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates