Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Polska pod sąd za eutrofizację wód.

Komisja Europejska zadecydowała 24 stycznia o skierowaniu przeciwko Polsce pozwu do Trybunału Sprawiedliwości UE za brak skutecznego rozwiązania problemu zanieczyszczenia wody azotanami pochodzenia rolniczego (wdrożenie tzw. Dyrektywy Azotanowej).

Komisja zarzuca Polsce zbyt skąpe wyznaczenie tzw. OSN (Obszarów Szczególnie Narażonch) i zbyt słabe przepisy zapobiegające nadmiernemu nawożeniu oraz zanieczyszczeniu nawozami, obowiązujące rolników na tych obszarach.

Więcej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-48_pl.htm

Dyrektywa 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 o ochronie wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego wymaga wyznaczenia stref zagrożenia eutrofizacją powodowaną przez azotany rolnicze (OSN) i podjęcia na tych obszarach szczególnych środków zapobiegawczych, w szczególności ograniczeń dot. nawożenia, gospodarki nawozami i przechowywania nawozów. Istnieje uzasadniony pogląd, że ze względu na zagrożenie Bałtyku eutrofizacją, wręcz całe terytorium Polski powinno być wyznaczone jako strefa OSN. Ekspertyza wykonana przez IUNG w Puławach wykazała, że OSN powinny objąc co najmniej 12,37 % powierzchni kraju, co stanowi około 16,08 % użytków rolnych. Dysponując tą ekspertyzą, w początku 2012 r. dyrektorzy RZGW zaproponowali sieć OSN obejmującą około 8, 24 % powierzchni kraju. Następnie "Propozycja ta, oraz sposób wyznaczenia OSN spotkały się z dużą krytyką i sprzeciwem środowiska rolniczego i organizacji rolniczych, co skutkuje licznymi petycjami do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i poszczególnych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. W związku z ustaleniami ze spotkania z dnia 27 kwietnia 2012 r. pomiędzy Panem Markiem Sawickim Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Panem Stanisławem Gawłowskim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska RZGW dokonały ponownej weryfikacji granic obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego", wyznaczając ostatecznie OSN obejmujące około 4,56% ogólnej powierzchni kraju, co stanowi 7,53 % powierzchni użytków rolnych.

(źródło: http://krir.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1790&Itemid=1)

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2023
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates