Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Polska do sądu za uchybienia w transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej

Komisja Europejska wnosi do unijnego Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce w związku z nieprawidłową transpozycją Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Według opublikowanej informacji, zarzuty dotyczą m.in. transpozycji niektórych definicji określonych w dyrektywie oraz załączników do dyrektywy. Komisja jest w szczególności zaniepokojona brakiem transpozycji załącznika II, w którym przedstawiono charakterystykę typów wód powierzchniowych i podziemnych, a także niepełną transpozycją załącznika III, która powinna zapewnić specyfikacje i punkty referencyjne służące analizie obszaru dorzecza, przegląd wpływu działalności człowieka na stan wód i analizę ekonomiczną korzystania z wód. Kwestia monitorowania stanu wód również wzbudza zastrzeżenia Komisji. Ramowa dyrektywa wodna ma kluczowe znaczenie dla ochrony wód w Europie. W art. 5 państwa członkowskie zobowiązano do przygotowania analizy obszaru dorzecza, dokonania przeglądu wpływu działalności człowieka na stan wód oraz przeanalizowania ekonomicznych aspektów związanych z korzystaniem z wód. Analiza ta jest niezbędną podstawą dla spełnienia wielu innych wymogów dyrektywy. Zdaniem Komisji niepełna lub nieodpowiednia transpozycja załączników dyrektywy prowadzi w Polsce prawdopodobnie do niepoprawnej oceny stanu rzeczy i może również mieć wpływ na plany gospodarowania wodami w dorzeczu, co spowoduje potencjalnie negatywne skutki dla zdrowia ludzi oraz ilości i jakości wody.

Notatka: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-144_pl.htm

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2024
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates