Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Procedura prawna Komisji Europejskiej przeciwko Polsce za niewłaściwe wdrożenie Ramowej Dyrektywy W

24 czerwca Komisja Europejska wystosowała do Polski tzw. Uzasadnioną Opinię (Reasoned Opinion) -  drugi i ostatni przedsądowy krok formalnej procedury prawnej o niewdrożenie prawa europejskiego.

Zarzuty w przedmiotowej sprawie dotyczą niewystarczającej transpozycji i niewystaczającego wdrażania tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) - dyrektywy 2000/60/EC. Polska ma dwa miesiące na odpowiedź. Jeżeli Polska nie udzieli satysfakcjonującej odpowiedzi, Komisja może wnieśc sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o stwierdzenie że Polska naruszyła prawo UE.

Podstawowym wymogiem dyrektywy 2000/60/EC jest:
- doprowadzenie do 2105 r. wszystkich wód naturalnych do tzw. dobrego stanu (co obejmuje wymagania względem flory i fauny wód, reżimu hydrologicznego, morfologii cieków i jezior, ciągłości ekologicznej cieków, czystości wód);
- doprowadzenie do 2015 r. wszystkich wód silnie zmienionych do tzw. dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego (co obejmuje wymagania względem czystości wód i ograniczone wymagania względem ich parametrów hydromorfologicznych - gwarantujące jednak dobry stan flory i fauny wód);
- doprowadzenie do 2015 r. wód podziemnych do dobrego stanu;
- zagwarantowanie, do 2015 r., by stan ilościowy i jakościowy wód umożliwiał osiagnięcie własciwego stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000.
Definicje oraz składniki dobrego stanu / potencjału wód powierzhcniowych - patrz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjaΠu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 122 poz 1018).
Dyrektywa dopuszcza, ale tylko w indywidualnych przypadkach i pod określonymi warunkami, odstępstwa od tych wymogów (tzw. derogacje) oraz możliwości przedłużania terminu (nie dalej jednak niż do 2027 r.).

W Polsce wymogi RDW są sukcesywnie, lecz z oporami, transponowane do Prawa Wodnego. W tej chwili Rada Ministrów pracuje nad przygotowaną kolejną nowelizacją Prawa Wodnego, która ma służyć tej transpozycji - jednak już wiadomo, że nawet ta nowelizacja nie spełni wszystkich wymogów dyrektywy.
 
Komisja prowadzi przeciwko Polsce także osobną sprawę o nie dostarczenie planów gospodarowania wodami w dorzeczach - kilka tygodni temu w tej sprawie wystosowano Letter of Formal Notice (pierwszy formalny etap procedury). Plany takie miały być ustanowione do końca 2009 r. (jeden z wymogów RDW). Projekty planów dla Polski są opracowane i obecnie pracuje nad nimi Rada Ministrów - jednak znana dotychczas zawartość projektów tych planów, jak i procedura konsultacji której zostały poddane, budzi poważne zastrzeżenia co do zgodności z wymogami Dyrektywy.

źródło wiadomości: http://listy.eko.org.pl/cgi-bin/mailman/listinfo/wiadomoscikp

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2022
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates