Towarzystwo Przyjaciół Rzek
Iny i Gowienicy

Działania

Uaktualnienie danych członków TPRIiG

PRZYPOMNIENIE - Zarząd TPRIiG planuje w najbliższym czasie i na lata przyszłe wiele działań, które skupiają się na pozyskaniu środków umożliwiających naszemu towarzystwu

Czytaj więcej...

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku 14-16 sierpnia 2009

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA KACZYŃSKIEGO

Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku to kampania informacyjna skierowana do wszystkich Polaków, również tych mieszkających w głębi kraju – ich działania też mają ogromny wpływ na stan wody w morzu („odkręcając kran codziennie łączymy się z Bałtykiem!”). Dlatego też naszej akcji przyświeca hasło: „Nasze morze będzie tak czyste, jak czysta będzie najmniejsza rzeka czy strumyk w kraju”. W sierpniowy weekend planujemy zwrócić uwagę wszystkich turystów wypoczywających nad morzem oraz mieszkańców nadmorskich miejscowości na problem zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego.

Czytaj więcej...

EKO UNIA - Uwagi do Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry

Oprac. KZGW. Kraków 2008
Wrocław czerwiec 2009

Uwagi ogólne:

Plan cechuje się niejednorodnością, obok obszernych, dokładnych i zrozumiałych rozdziałów dotyczących: zmian klimatycznych, przeglądu strategicznych programów, zestawienie kontaktów i podziału kompetencji w gospodarce wodnej oraz dobrych  jakościowo  załączników mapowych jest szereg ważnych strategicznych rozdziałów odwołujących się do zaleceń Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), lecz niewiele lub nic nie mówiących o planach i sposobach realizacji tej dyrektywy.

Czytaj więcej...

Uwagi TPRIiG do projektu planu gospodarowania wodami dorzecza Odry

Po zapoznaniu z przygotowanym przez Państwa planem, musimy ze smutkiem stwierdzić, że jest on próbą kontynuacji przestarzałego, a co ważniejsze, niezgodnego z nowoczesną koncepcją gospodarowania wodami oraz RDW, podejścia do problemu gospodarowania wodami.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne „Projektów planów gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy w Polsce”

22 grudnia 2008 r. – 22 czerwca 2009 r.

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jest zobowiązany do wdrożenia działań zmierzających do osiągnięcia w roku 2015 dobrego stanu wód i środowiska wodnego na swym terytorium. Zgodnie z zapisami RDW (Ramowej Dyrektywy Wodnej z 23 października 2000 r., 2000/60/WE) konieczne jest opracowanie planów gospodarowania wodami wszystkich dorzeczy w naszym kraju.

Czytaj więcej...

Wiosenne Sprzątanie Świata 18 kwietnia 2009 r.

Łotwa, Litwa, Estonia oraz Petersburg zaproponowały wspólne sprzątanie przed Dniem Ziemi. Fundacja „Nasza Ziemia” i FUNDACJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA -POLSKA" przyłączają  się do tej inicjatywy - 18 kwietnia sprzątają brzegi Wisły w Warszawie.

Czytaj więcej...

Propozycje do konsultacji społecznych nt nowej ustawy o rybactwie śródlądowym

Dobiegający właśnie końca okres konsultacji społecznych nt nowelizacji ustawy o rybactwie śródlądowym wywołał wśród nas żywe poruszenie, które zaowocowało stworzeniem własnej wersji nowelizacji.

Praca jest dziełem głównie mec. Koźmińskiego, który ubrał w prawniczy język sugestie podsuwane przez wielu rozmówców. Mamy nadzieję, że tym sposobem powstała propozycja zawierająca większość zastrzeżeń i jako taka zostanie użyta przez innych dla poparcia naszych wysiłków.

pdf Propozycje do konsultacji społecznych nt nowej ustawy o rybactwie śródlądowym  160.59 Kb

Z przyjaciółmi łatwiej działać! Mała retencja po goleniowsku, dobra dla ryb i dla lasu!

Lasy Państwowe w całej Polsce realizują projekty poprawiające zniszczoną zdolność retencyjną areałów leśnych. Kilka lat temu w wielu publikacjach mogliśmy podziwiać dokonania nadleśnictw w regionie lubuskim.Efekt retencyjny osiągnięto, niestety koszt przyrodniczy jest bardzo wysoki. 

Czytaj więcej...

Działania Towarzystw

Poniższy tekst wygłoszony został na konferencji CCB na Łotwie 16 października w ramach konsultacji w sprawie przyszłości łososia na Bałtyku.

Ledwie kilkanaście lat możliwe jest tworzenie stowarzyszeń w Polsce, a już są takie, które  ponad dziesięć lat działają skutecznie.  Najstarsze Towarzystwo Miłośników Parsęty skupia ludzi z całego kraju, zaś efekty ich działań widać już gołym okiem. Cała Parsęta z dorzeczem została włączona do obszarów "Natura 2000", nie dopuszczono do budowy kolejnych zbiorników zaporowych. Jeśli zbiornik, to suchy. Działalność TMP znalazła uznanie w oczach władz większości nadparsęckich gmin i miast. Obecnie rusza program poprawy gospodarki wodno-ściekowej w całej zlewni.  Ten przykład zainicjował powstawanie podobnych grup w całej Polsce.

Czytaj więcej...

Jesienne sprzątanie Iny 2008

Już drugi raz tego roku przystąpiliśmy do sprzątania brzegów naszej statutowej rzeki Iny. Tym razem sprzątając brzegi rzeki solidaryzujemy się z fundacją Nasza Ziemia, w ramach ochrony wód Morza Bałtyckiego. Dzisiejszą pracą doprowadziliśmy do sprzątnięcia odcinka od ujścia rz. Wiśniówki do łąk przy wsi Zabród po obu stronach rzeki.

Czytaj więcej...

Ochrona siedlisk naszych ryb, ochroną Nas samych!

Każdy gatunek do swego istnienia potrzebuje zespołu warunków, które mu to istnienie umożliwiają. Ogólnie te warunki nazywane są "siedliskiem". Bez odpowiedniego siedliska nie ma szans na zachowanie gatunku. Zrozumienie tej zależności zaowocowało wśród naukowców europejskich stworzeniem nowoczesnego systemu ochrony przyrody, gdzie uwzględniając prawa własności i prawo społeczności lokalnych do zrównoważonego rozwoju przyroda jest chroniona dzięki partnerstwu zainteresowanych stron.

Czytaj więcej...

Nasi Sponsorzy

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy 2019
Wdrożenie strony: Jacek Nadolny w oparciu o CMS Joomla

Strona zbudowana w oparciu o szablon
TFJ Green - Joomla 3 Templates